Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Bogdan Szlachta;
2) zastępca przewodniczącego - Rafał Wojciechowski;
3) członkowie:
a) Mieczysław Błoński,
b) Elżbieta Bociąga,
c) Małgorzata Cytryńska,
d) Zbigniew Czarnocki,
e) Krzysztof Czerwionka,
f) Justyna Dobrołowicz,
g) Krzysztof Fortuniak,
h) Bożena Gładyszewska,
i) Joanna Gotlib,
j) Mirosław Grewiński,
k) Przemysława Jarosz-Chobot,
l) Piotr Jedynak,
m) Wiesław Kaca,
n) Marek Jerzy Konopczyński,
o) Grażyna Korpal,
p) Janusz Kowal,
q) Maria Laurentowska,
r) Piotr Misztal,
s) Marek Moszyński,
t) Piotr Oprocha,
u) Artur Przelaskowski,
v) Wojciech Sadowski,
w) Piotr Silmanowicz,
x) Jarosław Skłodowski,
y) Andrzej Skumiel,
z) Piotr Stepnowski,
za) Tomasz Szapiro,
zb) Przemysław Wiszewski,
zc) Agnieszka Zakrzewska-Bielawska.
§  3.  Do zadań zespołu należy:
1) ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku, zwanych dalej "nagrodami";
2) przedstawienie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego na posiedzeniu zespołu przewodniczący może wyznaczyć członka zespołu do prowadzenia posiedzenia w jego zastępstwie.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  6. 
1.  Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego albo członka zespołu wyznaczonego do prowadzenia posiedzenia zgodnie z § 4 ust. 2.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany zastępcy przewodniczącego oraz członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - zastępca przewodniczącego albo członek zespołu wyznaczony do prowadzenia posiedzenia zgodnie z § 4 ust. 2.
§  7. 
1.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w ocenie wniosków o przyznanie nagród w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) pozostają z kandydatem do nagrody w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ocena wniosku może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
2) są zatrudnieni w tym samym podmiocie co kandydat do nagrody.
3.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1) bezstronnego działania w interesie publicznym;
2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  8.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).