Powołanie Zespołu do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2021.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo- mieszkalne"

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne", zwany dalej "Zespołem", finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej "Funduszem".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
weryfikowanie wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne";
2)
przedkładanie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", list zweryfikowanych wniosków wraz z rekomendacją ich zatwierdzenia, a także proponowaną kwotą przyznania środków z Funduszu.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2)
wiceprzewodniczący Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu, o których mowa w pkt 4 lit. a;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu, o których mowa w pkt 4 lit. a;
4)
członkowie Zespołu rekomendowani przez właściwych dyrektorów departamentów i biur, w liczbie:
a)
pięciu pracowników Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
b)
jednego pracownika Biura Ministra,
c)
jednego pracownika Departamentu Prawnego,
d)
jednego pracownika Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
e)
jednego pracownika Departamentu Budżetu,
f)
jednego pracownika Biura Administracyjnego.
2. 
W posiedzeniach Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa, niebędący członkami Zespołu.
3. 
Listę członków Zespołu oraz osób, o których mowa w ust. 2, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.
4. 
Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się z prac Zespołu. Wzór oświadczenia członka Zespołu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. 
Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Zespołu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. 
Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2 składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
7. 
Członkowie Zespołu oceniający złożone wnioski wypełniają Kartę oceny wniosku "Centra opiekuńczo-mieszkalne", zwaną dalej "Kartą oceny wniosku". Wzór Karty oceny wniosku MODUŁ I/MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia, a wzór Karty oceny wniosku MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Do obowiązków przewodniczącego Zespołu należy:
1)
kierowanie pracami Zespołu;
2)
zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu i ustalanie porządku obrad;
3)
ustalanie, każdorazowo przed posiedzeniem Zespołu, składu osobowego członków Zespołu;
4)
rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
5)
akceptowanie i podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Zespołu.
§  5. 
1. 
Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1)
powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu jego posiedzenia, a także o składzie osobowym na posiedzeniu;
2)
dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach;
3)
przygotowanie wspólnej Karty oceny wniosku na podstawie Karty oceny wniosku MODUŁ I/MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r., stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia, albo Karty oceny wniosku MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r., stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia, zawierającej uśrednioną liczbę punktów z oceny merytorycznej wraz z proponowaną kwotą dofinansowania;
4)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
5)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności sekretarza funkcję tę pełni wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu inny członek Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje w składzie co najmniej pięcioosobowym, w tym przewodniczący Zespołu oraz pracownik Departamentu Budżetu, na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, w trybie stacjonarnym. Udział w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowy.
2. 
Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa § 3 ust. 2, mają dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej weryfikowanego wniosku.
3. 
Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Zespołu posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprzewodniczącego Zespołu.
4. 
Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdzany jest przez wszystkich członków Zespołu.
§  7. 
Praca w Zespole ma charakter nieodpłatny. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§  8. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§  9. 
Zespół działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków "Centra opiekuńczo-mieszkalne".
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KARTA OCENY WNIOSKU MODUŁ I/MODUŁ II

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KARTA OCENY WNIOSKU MODUŁ II

grafika