Powołanie Zespołu do spraw Zintegrowanej Polityki Produktowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 6 września 2004 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Zintegrowanej Polityki Produktowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw Zintegrowanej Polityki Produktowej jako organ pomocniczy Ministra Środowiska zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
Do zakresu działania Zespołu należy przygotowywanie dla Ministra:
1)
opinii dotyczących stanu realizacji zadań określonych w Komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Zintegrowana Polityka Produktowa. Budowanie w oparciu o Środowiskową Metodykę Cyklu Życia " z dnia 18 czerwca 2003 r., COM (2003) 302 finał oraz w innych dokumentach dotyczących Zintegrowanej Polityki Produktowej;
2)
opinii na temat proponowanych nowych rozwiązań dotyczących zintegrowanej polityki produktowej przygotowywanych przez kraje członkowskie UE i organy Unii Europejskiej w celu przedstawienia ich na forach wyżej wymienionych organów;
3)
informacji o stanie realizacji prac określonych w "Strategii Wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej" oraz formułowanie zaleceń w tym zakresie;
4)
propozycji zmian, w tym weryfikacji i aktualizacji zadań określonych w "Strategii Wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej.".
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;
2)
zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska;
3)
sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska;
4)
członkowie wyznaczeni przez:
a)
Ministra Gospodarki i Pracy,
b)
Ministra Finansów,
c)
Ministra Nauki i Informatyzacji,
d)
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
e)
Ministra Zdrowia,
f)
Ministra Infrastruktury,
g)
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
h)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
i)
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
j)
Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
k)
Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
l)
Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji,
m)
organizacje przedsiębiorców,
n)
organizacje konsumentów,
o)
organizacje ekologiczne.
2.
Organy wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a-l wyznaczają po jednym przedstawicielu, zaś organizacje wymienione w ust. 4 lit. m-o nie więcej niż po trzech przedstawicieli łącznie.
3.
Zespół nie może liczyć więcej niż 21 członków łącznie.
§  4.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom;
3)
wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;
4)
składa Ministrowi sprawozdania z działalności Zespołu.
§  5.
1.
Zespół ustala regulamin wewnętrzny, ustanawiający tryb pracy Zespołu.
2.
W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego nie będące członkami Zespołu.
§  6.
1.
Wydatki związane z działalnością Zespołu są finansowane z budżetu państwa, z części budżetowej, której dysponentem jest Minister.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczą kosztów organizacji posiedzeń Zespołu oraz zwrotu kosztów podróży dla osób zaproszonych przez Przewodniczącego, nie będących członkami Zespołu.
§  7.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§  8.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Środowiska.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.