Dz.Urz.MS.2018.280

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zdiagnozowania problemów i rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłoszonych przez związki zawodowe

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Zespół do spraw zdiagnozowania problemów i rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłoszonych przez związki zawodowe, zwany dalej ,,Zespołem".
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy zdiagnozowanie problemów i rozpatrzenie postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe oraz wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę pełnienia służby w Służbie Więziennej.
2.  Zespół wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 1 września 2019 r.
3.  Wyniki prac Zespołu przedstawia się Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu;
2) sędzia Mirosław Przybylski, Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
4) płk Artur Dziadosz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
5) mjr Grzegorz Bajda, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
6) Czesław Tuła, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
7) Kamil Bachanowicz, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
8) Paweł Altwasser, Członek Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
9) Krzysztof Leoszkiewicz, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, Ministerstwo Sprawiedliwości - Sekretarz Zespołu.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Zastępców Przewodniczącego Zespołu. 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
3) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie programu posiedzeń Zespołu.
§  5.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące jego członkami, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.
§  6.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  7.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  8. 
1.  Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 5, zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej lub innych jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości biorą udział w pracach Zespołu w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
2.  Za udział w pracach Zespołu pozostałym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów.
§  9.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.