Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Zespół do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Michał Witt;
2) członkowie: - Leszek Bosek,

- Marek Czarkowski,

- Łukasz Kozera,

- Tadeusz Mazurczak,

- Oktawian Nawrót,

- Jakub Pawlikowski,

- Roman Sławeta.

§  3.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej "Ministrem", raportu obejmującego:
a) przedstawienie istniejącego stanu rzeczy oraz wyjaśnienie potrzeby i celu uregulowania zasad prowadzenia badań naukowych w biomedycynie,
b) wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym,
c) charakterystykę i ocenę przewidywanych skutków prawnych związanych z wejściem w życie regulacji w zakresie zasad prowadzenia badań naukowych w biomedycynie,
d) projekt założeń projektu ustawy regulującej zasady prowadzenia badań naukowych w biomedycynie, zwany dalej "projektem założeń";
2) wsparcie eksperckie Ministra podczas:
a) uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu założeń,
b) uzgodnień międzyresortowych oraz prac parlamentarnych nad projektem ustawy regulującej zasady prowadzenia badań naukowych w biomedycynie, zwanej dalej "ustawą",
c) przygotowywania projektów aktów wykonawczych do ustawy.
2. Minister może powierzać Zespołowi lub jego członkom dodatkowe zadania, w szczególności związane z pracami legislacyjnymi nad projektem założeń, projektem ustawy oraz projektami aktów wykonawczych do ustawy.
3. W przypadku zagadnień szczególnie skomplikowanych, wymagających wiedzy specjalistycznej, Przewodniczący Zespołu może wystąpić do Ministra z wnioskiem o zlecenie sporządzenia opinii naukowej przez eksperta zewnętrznego.
§  4.
1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub upoważniony przez niego członek Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad.
4. Przewodniczący Zespołu zaprasza na posiedzenia Zespołu, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli: Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.
§  5.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zarządzić przyjęcie dokumentów lub rozstrzygnięć w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Zespołu (tryb obiegowy). Termin na zajęcie stanowiska nie może być krótszy niż 3 dni.
3. Dokumenty i rozstrzygnięcia przyjęte w trybie obiegowym przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu i podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  6. 1 Zespół sporządza i przedkłada Ministrowi, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące, sprawozdanie ze swoich prac, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
2. Sprawozdanie jest zatwierdzane przez Ministra.
§  7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).