Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarybiania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw Zarybiania, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem", w sprawach związanych z zarybianiem polskich obszarów morskich oraz utrzymaniem i ochroną zasobów ryb dwuśrodowiskowych w powierzchniowych wodach śródlądowych.
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Joanna Grudniewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
2) przewodniczący honorowy Zespołu - Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
3) zastępca przewodniczącego Zespołu - Marcin Biernaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa;
4) sekretarz Zespołu - pracownik Wydziału Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej "Ministerstwem", wskazany przez dyrektora tego Departamentu;
5) Rafał Bernaś - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych;
6) Tomasz Czerwiński - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Bioekonomiki Rybactwa;
7) Piotr Dębowski - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych;
8) Piotr Gabriel - przedstawiciel hodowców materiału zarybieniowego;
9) Krzysztof Goryczko - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, profesor emerytowany;
10) Adam Lejk - Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
11) Tomasz Nermer - Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
12) Wojciech Pelczarski - Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
13) Mirosław Purzycki - Polski Związek Wędkarski, Okręg w Toruniu;
14) Michał Skóra - Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii;
15) Anna Stróżyk-Kowalska - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie projektów planów dotyczących polskich obszarów morskich w zakresie:
a) pozyskiwania materiału zarybieniowego,
b) zarybiania,
c) znakowania materiału zarybieniowego,
d) podziału środków finansowych na realizację zadań przewidzianych

w planach, z uwzględnieniem maksymalnych proponowanych cen zakupu materiału zarybieniowego

w ramach zadania zarybiania polskich obszarów morskich;
2) wyrażanie opinii w sprawach:
a) wieloletnich założeń związanych z pozyskaniem materiału zarybieniowego oraz zarybianiem wód rybami dwuśrodowiskowymi,
b) realizacji przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej mających na celu zarybianie oraz utrzymanie i ochronę zasobów ryb dwuśrodowiskowych w powierzchniowych wodach śródlądowych i morskich,
c) powierzonych Zespołowi do rozpatrzenia przez Departament Rybołówstwa w Ministerstwie, dotyczących zarybiania polskich obszarów morskich lub utrzymania oraz ochrony zasobów ryb dwuśrodowiskowych.
§  4. 
1.  Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im;
2) wydawanie opinii dotyczących:
a) zgodności sposobu i warunków realizacji działań związanych z zarybianiem oraz pozyskiwaniem i znakowaniem materiału zarybieniowego z założeniami planów, o których mowa w § 3 pkt 1,
b) zgodności zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej określonych w operacie rybackim z założeniami dotyczącymi pozyskania materiału zarybieniowego i zarybiania wód rybami dwuśrodowiskowymi, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a;
3) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Zespołu;
4) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
2.  Podczas nieobecności przewodniczącego Zespołu jego obowiązki wykonuje zastępca wskazany w § 2 pkt 3.
§  5. 
1.  Opinie, o których mowa w:
1) § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, przewodniczący Zespołu wydaje na wniosek Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie;
2) § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, przewodniczący Zespołu może wydać na wniosek odpowiednio marszałka województwa albo jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich, jeżeli opinia ta jest niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w art. 6 ust. 2a albo art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).
2.  Opinie, o których mowa w ust. 1 lit. b, przewodniczący Zespołu przekazuje do wiadomości do Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie.
§  6. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku.
2.  Przewodniczący Zespołu powiadamia członków Zespołu o miejscu i terminie posiedzenia nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
3.  Zespół obraduje w obecności co najmniej 7 członków Zespołu.
4.  Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
5.  Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który przedkłada do podpisu przewodniczącemu Zespołu.
§  7. 
1.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może zarządzić rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnej.
2.  Sposób uzgodnienia stanowisk w trybie, o którym mowa w ust. 1, określa przewodniczący Zespołu.
§  8. 
1.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej roczne sprawozdanie z działalności Zespołu.
2.  Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.
3.  Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1 oraz protokół z posiedzenia Zespołu, o którym mowa w § 6 ust. 5, Departament Rybołówstwa w Ministerstwie zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa.
§  9.  Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa w Ministerstwie.
§  10. 
1.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Sekretarzowi Zespołu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży z tytułu przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167), jeżeli udział w pracach Zespołu wymagał wyjazdu poza siedzibę Ministerstwa. Zwrot kosztów następuje w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi (miejscówki), z uwzględnieniem posiadanej przez Sekretarza Zespołu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
3.  Podstawowym środkiem transportu w podróży, o której mowa w ust. 2, jest pociąg II klasy, a w przypadku braku połączenia kolejowego - autobus.
4.  Rozliczenie kosztów podróży, o której mowa w ust. 2, następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
5.  Rozliczenie kosztów podróży jest zatwierdzane pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie.
6.  Koszty, o których mowa w ust. 2, będą ponoszone ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
§  11.  Traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarybiania (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 25, z 2017 r. poz. 25 oraz z 2018 r. poz. 17).
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).