Powołanie Zespołu do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2015.11

Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do Spraw Zapewnienia Interoperacyjności krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zwanego dalej "SI POBYT", z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
określenie sposobu, trybu i harmonogramu zapewnienia interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej;
2)
wypracowanie technicznych, organizacyjnych i finansowych koncepcji realizacji zadań związanych z zapewnieniem interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej;
3)
przygotowanie dla Ministra planu działań w obszarze zapewnienia interoperacyjności SI POBYT z Systemem Obsługi Cudzoziemców Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Robert Baran, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
2)
członkowie Zespołu:
a)
Grzegorz Polak - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
b)
przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej:
por. SG Rafał Kozłowski - Naczelnik Wydziału Informatyki i Utrzymania Systemów Biura Łączności i Informatyki,
ppor. SG Paweł Hołoweńko - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu do Spraw Cudzoziemców,
c)
przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
Ireneusz Przeklasa - Dyrektor Biura Informatyki,
Aneta Kmita - Zastępca Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu;
3)
sekretarz Zespołu - Krzysztof Brzeziński, Radca Ministra w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2.
Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu w posiedzeniu Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w ust. 1 - z głosem doradczym.
§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;
3)
ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu.
2.
Posiedzenie Zespołu może prowadzić również członek Zespołu wskazany przez przewodniczącego Zespołu.
§  5.
Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
§  6.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
§  7.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8.
Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi sprawozdanie, z realizacji zadań, o których mowa w § 2, w terminie do dnia 31 maja 2015 r.
§  9.
Minister znosi Zespół po zatwierdzeniu sprawozdania, o którym mowa w § 8.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U poz. 1265).