Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw zakupu szczepionki przeciwko chorobie COVID-19, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1.  Zadaniem Zespołu jest:
1) dokonanie oceny zasadności zakupu przez Rzeczpospolitą Polską poszczególnych szczepionek przeciwko chorobie COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2;
2) dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie zakupu szczepionki, albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w szczególności pod kątem docelowej populacji do zaszczepienia, z uwzględnieniem jej liczebności i gradacji priorytetów w zakresie szczepienia poszczególnych grup społecznych;
3) monitorowanie sytuacji międzynarodowej w przedmiocie dostępności szczepionki albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w tym w aspekcie procedur dopuszczania do obrotu oraz faktycznej dostępności rynkowej;
4) opracowanie rekomendacji dotyczących wykonania porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 114/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, w zakresie obliczenia zapotrzebowania na szczepionkę w ramach poszczególnych umów oraz zasadności odstąpienia od poszczególnych umów.
2.  Zespół przedstawia, w formie raportu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu akceptacji, wyniki analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, płynące z nich wnioski oraz rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane z problematyką lekową;
2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
3) Członkowie:
a) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia:
przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia,
przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
c) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
e) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
f) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
j) przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych powołanego na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66).
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez Przewodniczącego.
§  4.  Przed powołaniem w skład Zespołu:
1) członek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. h, wyraża - w formie pisemnej - zgodę na udział w pracach Zespołu;
2) osoby mające wejść w jego skład przekazują Przewodniczącemu informację w zakresie posiadania prawa dostępu do informacji niejawnych.
§  5. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
4) prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;
5) jeżeli konieczne - reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu, w tym jej efektach stanowiących istotny postęp w pracach oraz - regularnie - o sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;
7) przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2, celem uzyskania jego akceptacji.
§  6.  Zespół dokonuje kluczowych rozstrzygnięć w przedmiocie spraw, o których mowa w § 2, w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Ustalenia w pozostałych sprawach zapadają w drodze konsensusu.
§  7.  Osoby wymienione w § 3 zachowują w poufności informacje, jakie powezmą w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu.
§  8. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia pozwalających na zapewnienie niejawności, posiedzenie Zespołu może się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
§  9.  Osobom wymienionym w § 3 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, ani zwrot kosztów podróży.
§  10.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia.
§  11.  Przewodniczący, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 - Zastępca Przewodniczącego, zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  12.  Przedstawienie raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2, następuje nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W przypadku niezaakceptowania raportu przez ministra właściwego do spraw zdrowia i konieczności jego poprawy, poprawiony raport przedstawia się ponownie do akceptacji nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.
§  13.  Zespół ulega rozwiązaniu wraz z dokonaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia akceptacji raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie później jednak niż z dniem 31 marca 2021 r.
§  14.  Zarządzenie traci moc z dniem 31 marca 2021 r.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).