Powołanie Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urzędy sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sędziego Sądu Unii Europejskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2013.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urzędy sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sędziego Sądu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw wyłaniania kandydatów na urzędy sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sędziego Sądu Unii Europejskiej, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Spraw Zagranicznych.
§  2.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o:
1)
sędzi - rozumie się przez to sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sędziego Sądu Unii Europejskiej;
2)
rzeczniku - rozumie się przez to rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
3)
Komitecie - rozumie się przez to komitet, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47).
§  3.
Zadaniem Zespołu jest wyłonienie kandydata na urząd sędziego albo rzecznika.
§  4.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa Unii Europejskiej - jako Przewodniczący Zespołu;
2)
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za sprawy z zakresu polityki europejskiej lub dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w tym Ministerstwie;
3)
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
4)
dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
5)
dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości;
6)
przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze co najmniej dyrektora albo zastępcy dyrektora departamentu;
7)
Pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA, ustanowiony przez Ministra Spraw Zagranicznych - jako sekretarz Zespołu bez prawa głosu.
2.
Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Minister Spraw Zagranicznych może zaprosić do udziału w procedurze wyłaniania kandydata osobę o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauki lub stosowania prawa. Zaproszona osoba ma prawa i obowiązki członka Zespołu.
3.
Osobie, o której mowa w ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży. Wysokość zwrotu ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem dostępnych środków transportu.
§  5.
1.
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza w co najmniej dwóch dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydata na urząd sędziego albo rzecznika.
2.
W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, Minister Spraw Zagranicznych określa:
1)
wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na urząd sędziego albo rzecznika;
2)
tryb i termin składania zgłoszeń;
3)
dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia.
3.
Określając wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Minister Spraw Zagranicznych uwzględnia, odpowiednio, wymagania przewidziane w art. 253 pierwszy akapit lub art. 254 drugi akapit Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4.
Kandydaci obowiązani są złożyć oświadczenia, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  6.
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych listę kandydatów spełniających wymagania formalne, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, posiadane tytuły zawodowe lub naukowe, wykonywany zawód lub pełniona funkcja.
§  7.
Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi kandydaturami, członkowie Zespołu z prawem głosu składają oświadczenia w przedmiocie konfliktu interesów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  8.
1.
Członkowie Zespołu oceniają pod względem formalnym i merytorycznym kwalifikacje kandydatów na urząd sędziego albo rzecznika bezstronnie, według własnego przekonania, na podstawie rzetelnej analizy zgłoszonych kandydatur.
2.
Zespół dokonuje merytorycznej oceny kandydatów spełniających wymagania formalne, mając na względzie, odpowiednio, wymagania określone w art. 253 pierwszy akapit lub art. 254 drugi akapit Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również:
1)
rozległość wiedzy prawniczej w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz doświadczenie związane z jego wdrażaniem do polskiego porządku prawnego oraz stosowaniem;
2)
znajomość dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
3)
wiedzę w zakresie prawa polskiego, w tym doświadczenie związane z jego stosowaniem,
4)
dorobek naukowy.
3.
W czasie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci mogą być proszeni o udzielenie w języku francuskim odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Zespołu.
§  9.
Zespół, na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia, wyłania jednego kandydata, odpowiednio, na urząd sędziego albo rzecznika.
§  10.
1.
Minister Spraw Zagranicznych na podstawie rekomendacji przedkłada informację o wyłonionym kandydacie Komitetowi do Spraw Europejskich celem udzielenia rekomendacji, a następnie Radzie Ministrów w celu zatwierdzenia kandydatury.
2.
W przypadku zatwierdzenia kandydatury przez Radę Ministrów i po zasięgnięciu opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu, w trybie określonym w ustawie z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395), Minister Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, przedstawia wyłonionego kandydata na urząd sędziego albo rzecznika Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej.
3.
Na wniosek Komitetu Minister Spraw Zagranicznych przekazuje dodatkowe informacje lub materiały w związku z wyłonioną kandydaturą.
4.
W przypadku nieudzielenia rekomendacji przez Komitet do Spraw Europejskich lub niezatwierdzenia kandydatury przez Radę Ministrów procedura wyłaniania kandydata jest ponawiana.
§  11.
Po zatwierdzeniu kandydatury przez Radę Ministrów Minister Spraw Zagranicznych ogłasza informację o wynikach prac Zespołu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  12.
Minister Spraw Zagranicznych może zaproponować kandydaturę urzędującego sędziego albo rzecznika w celu jego ponownego mianowania na kolejną kadencję z pominięciem procedury wyłaniania kandydata przewidzianej w niniejszym zarządzeniu. Przepisy § 10 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  13.
1.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2.
Dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za organizację posiedzeń Zespołu i protokołowanie jego prac.
3.
Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji Departamentu Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  14.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na funkcję Sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 1, poz. 1);
2)
zarządzenie Nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na funkcję Sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 6, poz. 88).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie kandydata

miejscowość, data

Niniejszym oświadczam, że w przypadku wyboru na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / sędziego Sądu Unii Europejskiej* zaprzestanę działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu. Jednocześnie oświadczam, że żaden aspekt mojej dotychczasowej działalności, w przypadku upublicznienia, nie zagrozi reputacji Trybunału/Sądu*.

…………………..

______

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Oświadczenie kandydata

miejscowość, data

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w związku z konkursem na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / sędziego Sądu Unii Europejskiej*, wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie przekazanych przeze mnie danych osobowych dla celów:

1) przeprowadzenia konkursu,

2) ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych listy kandydatów spełniających wymagania formalne, zawierającej następujące informacje: imię, nazwisko, posiadane tytuły zawodowe lub naukowe, wykonywany zawód lub pełniona funkcja.

…………………..

podpis

______

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Oświadczenie w przedmiocie konfliktu interesów

miejscowość, data

Ja, ..................., po zapoznaniu się z listą nadesłanych kandydatur na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / sędziego Sądu Unii Europejskiej*, oświadczam że:

1.

a) żaden z kandydatów nie jest w stosunku do mnie osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego,

b) nie zachodzą inne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności wobec któregokolwiek z kandydatów.

…………..

Data, podpis

2. W stosunku do następujących kandydatów zachodzą przesłanki określone w pkt. 1:

…………………………………………………………………………

…………..

Data, podpis

______

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Regulamin Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urzędy sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sędziego Sądu Unii Europejskiej

§  1.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego członków.
3.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, w którym zawarta jest informacja o terminie posiedzenia, obecnych członkach Zespołu, rozpatrywanych kandydaturach oraz podjętych decyzjach.
§  2.
Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie nie później niż w 21 dniu od upływu terminu składania zgłoszeń przez kandydatów na urząd sędziego albo rzecznika.
§  3.
1.
Członek Zespołu, który w oświadczeniu w przedmiocie konfliktu interesów wskazał istnienie okoliczności mogącej wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności wobec któregokolwiek z kandydatów, podlega wyłączeniu od udziału w procedurze wyłaniania kandydata.
2.
Jeżeli Przewodniczący Zespołu oświadczył o istnieniu okoliczności, o której mowa w ust. 1, zastępuje go wyznaczony przez niego członek Zespołu. Przewodniczący wyznacza swojego zastępcę w pierwszej kolejności spośród członków Zespołu zajmujących stanowisko sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
§  4.
Podczas pierwszego posiedzenia przeprowadzane są następujące czynności:
1)
Przewodniczący Zespołu konsultuje z Zespołem zasadność zaproszenia do udziału w procedurze wyłaniania kandydata osoby, o której mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia;
2)
Zespół bada nadesłane kandydatury pod względem formalnym. W przypadku wątpliwości co do spełnienia przez kandydata określonych wymagań bądź braków w przesłanej dokumentacji, Przewodniczący Zespołu wzywa go do przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem nieuwzględnienia kandydatury.
§  5.
1.
Kandydatów spełniających wymagania formalne zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną.
2.
Dokumenty kandydatów niespełniających wymagań formalnych ulegają zniszczeniu.
3.
Termin rozmów kwalifikacyjnych ustala Zespół w czasie pierwszego posiedzenia, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w § 4 pkt 2.
§  6.
1.
Kandydat na urząd sędziego albo rzecznika zostaje wyłoniony przez członków Zespołu w drodze uzgodnienia stanowisk.
2.
W przypadku braku porozumienia Przewodniczący Zespołu zarządza głosowanie. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  7.
O dokonanym wyborze Przewodniczący Zespołu informuje Ministra Spraw Zagranicznych.