Dz.Urz.MZ.2018.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie badań medycznych, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Jakub Berezowski - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - dr hab. n. med. Piotr Szymański - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
3) członkowie:
a) dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
b) prof. dr hab. n. med. Jan Walewski - Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c) prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski - Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu,
d) prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna - Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. n. biol. Marek Konarzewski - doradca Ministra Spraw Zagranicznych,
f) prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - Prorektor do spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
g) dr n. med. Roman Topór-Mądry - Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji,
h) Łukasz Wojdyga - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
i) Robert Rusak - Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED,
j) Radosław Sierpiński - Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych,
k) Przemysław Humięcki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 w pkt 3 lit. a-i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki realizującego porozumienie zawarte w dniu 13 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretarzem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki.
§  4. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
3.  Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§  6.  Zespół zakończy swoją działalność z dniem 31 grudnia 2019 r.
§  7. 
1.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.  Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  8.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  9.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).