Powołanie Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2016.52

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o., zwany dalej "Zespołem".
2.
Zadaniem Zespołu jest wsparcie Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Pani Marta Postuła - Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwanym dalej "Ministerstwem";
2)
Sekretarz Zespołu - Pan Karol Przeździecki - Naczelnik Wydziału Nadzoru Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie;
3)
członkowie Zespołu - po jednym przedstawicielu Departamentu Prawnego oraz Departamentu Budżetu w Ministerstwie w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora.
2.
Członek Zespołu, informuje Przewodniczącego Zespołu o braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu i za zgodą Przewodniczącego, wyznacza osobę prezentującą jego stanowisko.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy;
2)
planuje i koordynuje pracę Zespołu;
3)
zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu.
2.
Przewodniczący może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 Sekretarzowi Zespołu.
§  4.
Zespół uzgadnia stanowiska na posiedzeniach, które odbywają się w Ministerstwie.
§  5.
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  6.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Kolejnictwa w Ministerstwie.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).