Dz.Urz.ME.2018.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania celem wypracowania rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności odbiorców końcowych.
2.  Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, zwany dalej "Zespołem", jest organem doradczym ministra właściwego do spraw energii.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii;
2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;
3) Członkowie - stali przedstawiciele wyznaczeni przez:
a) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) Prezesa Głównego Urzędu Miar,
c) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
d) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
e) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej,
f) Towarzystwo Obrotu Energią,
g) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
h) Federację Konsumentów;
4) Sekretarz - pracownik Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii.
2.  Podmioty, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 3, mogą delegować na posiedzenie Zespołu maksymalnie dwóch przedstawicieli.
3.  W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:
1) instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;
2) przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu;
3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii oraz organów administracji rządowej i samorządowej.
4.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania;
2) opracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań technicznych w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania;
3) opracowanie rekomendacji w zakresie standardów komunikacji, wymiany danych i informacji pomiarowych dotyczących wprowadzania inteligentnego opomiarowania;
4) opiniowanie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych u poszczególnych użytkowników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego mając na względzie zapewnienie maksymalnych korzyści dla odbiorców końcowych;
5) bieżące monitorowanie stanu wdrożenia inteligentnego opomiarowania;
6) uzgadnianie działań w zakresie promowania inteligentnego opomiarowania i płynących z tego korzyści dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz jego użytkowników;
7) przygotowanie założeń do projektu rozporządzenia określającego szczegółowe warunki funkcjonowania systemu pomiarowego oraz rozporządzenia określającego dodatkowe warunki funkcjonowania systemu pomiarowego;
8) przygotowanie zakresu niezbędnych do sporządzenia analiz oraz opiniowanie sporządzonych analiz na potrzeby wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce;
9) opiniowanie rozwiązań mających na celu wdrożenie przepisów nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.8.2009, str. 55-93) mając na względzie zapewnienie maksymalnych korzyści dla odbiorców końcowych;
10) uzgodnienie zakresu procesów realizowanych przez Centralny System Wymiany Informacji oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych w związku z powołaniem Operatora Informacji Pomiarowych;
11) dostarczanie informacji i danych niezbędnych do sporządzenia innych dokumentów związanych z wprowadzaniem inteligentnego opomiarowania oraz ich opiniowanie.
§  4. 
1.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) przydziela członkom Zespołu zadania;
4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;
5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;
6) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.
§  5.  W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może:
1) z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, powoływać grupy robocze do opracowania poszczególnych zagadnień należących do zakresu zadań Zespołu;
2) zlecać osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, opracowywanie tematów i wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia poprzez uzgodnienie stanowisk, w obecności przedstawicieli co najmniej połowy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
2.  W przypadku nieuzgodnienia stanowiska, Przewodniczący zarządza głosowanie nad poszczególnymi nieuzgodnionymi zagadnieniami.
3.  Każdemu z podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przysługuje po jednym głosie.
4.  Osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie uczestniczą w głosowaniu.
5.  Rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 4 ust. 2.
6.  Na wniosek co najmniej jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Zespołu, Przewodniczący poddaje pod głosowanie poszczególne zagadnienia.
7.  W protokole z posiedzenia Zespołu przedstawia się wyniki głosowań.
§  7. 
1.  Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do prac w Zespole, składają ministrowi właściwemu do spraw energii oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
§  8. 
1.  Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3.  Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zaproszenia wysyłane są w drodze elektronicznej wraz z agendą posiedzenia na adres poczty elektronicznej przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty określone w § 2 ust. 3 z przynajmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem.
4.  W terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który przekazuje wszystkim członkom Zespołu.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zobowiązuję się do:

1) zachowania w tajemnicy informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat działalności Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, z zastrzeżeniem ujawnienia informacji pracownikom podmiotu, w którym jestem zatrudniony, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania powierzonych mi czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania;

2) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania dokumentów udostępnionych Zespołowi do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, z zastrzeżeniem przypadku, o których mowa w pkt 1.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności, dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Imię i nazwisko
Podpis
Data
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).