Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Audytorów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) w związku z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 222) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Audytorów,

zwany dalej "Zespołem".

2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Katarzyna Antkiewicz - przewodnicząca Zespołu;
2) Albert Oksiutowicz - sekretarz;
3) członkowie:
a) Klaudiusz Dobrowolski,
b) Mariusz Kwiatkowski,
c) Monika Potkowska.
§  3.  Tryb pracy zespołu określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.  Traci moc decyzja nr 25 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji kandydatów na audytorów.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ZESPOŁU DO SPRAW WERYFIKACJI KANDYDATÓW NA AUDYTORÓW

§  1.  Regulamin Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Audytorów, zwany dalej "regulaminem", określa:
1) szczegółowy zakres zadań Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Audytorów, zwany dalej "Zespołem";
2) sposób i tryb działania Zespołu;
3) sposób postępowania z dokumentami.
§  2.  Celem prac Zespołu jest:
1) weryfikacja zgłoszonych kandydatur na audytorów pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą";
2) przygotowanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanego dalej "ministrem", propozycji kandydatów do wpisania na listę audytorów, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, zwanej dalej "listą audytorów";
3) aktualizacja listy audytorów.
§  3.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie kryteriów oceny wniosków;
2) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;
3) przygotowanie propozycji kandydatów do wpisania na listę audytorów i przedłożenie ministrowi do akceptacji;
4) opiniowanie wniosków o skreślenie audytora z listy audytorów oraz przedłożenie ministrowi do akceptacji;
5) aktualizacja listy audytorów.
§  4. 
1.  Zespół pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Zespołu.
2.  W przypadku konieczności pilnego zwołania posiedzenia i równoczesnej nieobecności przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez członka Zespołu wyznaczonego przez przewodniczącego Zespołu.
3.  Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb.
4.  W przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d i e rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych, zwanego dalej "rozporządzeniem", przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie w terminie 30 dni od powzięcia stosownej informacji.
5.  Skreślenie z listy audytorów na wniosek w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b i c rozporządzenia, nie wymaga zwołania Zespołu.
6.  Posiedzenia prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony członek Zespołu.
7.  Uchwały Zespół podejmuje po przeprowadzeniu głosowania, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3/5 członków Zespołu.
8.  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
9.  Posiedzenia Zespołu są dokumentowane protokołem ustaleń.
§  5. 
1.  Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi sekretarz Zespołu.
2.  Dokumentacja prac Zespołu oraz wnioski dotyczące wpisania kandydatów na listę audytorów są przechowywane w Departamencie Edukacji Morskiej.
3.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawierająca informacje o kandydatach, stanowiąca dane ustawowo chronione, przechowywana jest zgodnie z przepisami.
4.  Wnioski kandydatów do wpisania na listę audytorów, którzy nie zostali wpisani na listę, są niszczone w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosków przez Zespół.
§  6. 
1.  Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Zespole.
2.  Wydatki związane z obsługą Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 21 - gospodarka morska, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Edukacji Narodowej.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).