Powołanie Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.11.68

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1)
Przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2)
Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego;
3)
pozostali członkowie:
a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw:

– zdrowia,

– gospodarki,

– środowiska,

– rolnictwa,

– wewnętrznych,

– zagranicznych,

– finansów publicznych,

– transportu,

– gospodarki morskiej,

– kultury fizycznej i sportu,

b)
przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
c)
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
d)
przedstawiciel Głównego Lekarza Weterynarii,
e)
przedstawiciel Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
f)
przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych,
g)
przedstawiciel Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
§  3.
1.
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji.
2.
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.
§  4.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu przepisów wdrażających międzynarodowe przepisy zdrowotne do prawa krajowego, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
§  5.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2.
Do zadań Przewodniczącego należy:
1)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2)
planowanie i organizowanie prac Zespołu;
3)
zwoływanie, prowadzenie i ustalanie porządku posiedzeń Zespołu;
4)
powoływanie podzespołów i ich przewodniczących w celu realizacji określonych przez niego zadań;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  6.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.
Zawiadomienie o posiedzeniu, wskazujące datę, miejsce i czas posiedzenia, proponowany porządek dzienny, a także stosowne dokumenty związane z przedmiotem posiedzenia, wysyłane są członkom Zespołu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
3.
Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
4.
Protokół zawiera informacje o porządku dziennym, nazwiskach i imionach obecnych członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 1, przebiegu obrad, powziętych uchwałach i liczbie oddanych głosów oraz o zdaniach odrębnych.
5.
Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
6.
Członek Zespołu ma prawo zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały.
7.
Decyzje Zespołu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.
§  7.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  8.
1.
Członkom Zespołu, a także innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2.
Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3.
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
§  9.
Koszty działalności Zespołu są finansowane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, z działu 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału - 85195 - Pozostała działalność.
§  10.
Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
§  11.
1.
Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ich wyniki ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.
2.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji wyników prac, o których mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.