Dz.Urz.MNiSW.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Piotr Müller;
2) członkowie:
a) Bartłomiej Banaszak,
b) Magdalena Bem-Andrzejewska,
c) Marcin Czaja,
d) Aleksander Dańda,
e) Alicja Duda,
f) Marcin Gubała,
g) Andrzej Kurkiewicz,
h) Jarosław Oliwa,
i) Alicja Steć,
j) Juliusz Szymczak-Gałkowski,
k) Mariusz Zielonka,
l) Piotr Ziółkowski;
3) sekretarz - Ewelina Pietrołaj.
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
§  3. 
1.  Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań związanych z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:
1) analizowanie zagadnień o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i prawnym, związanych z wdrażaniem reformy;
2) monitorowanie procesu wdrażania reformy w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3) opracowywanie rozwiązań zmierzających do poprawienia otoczenia prawnego reformy.
2.  Szczególnie istotne zagadnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Zespół rozstrzyga na posiedzeniu.
§  4. 
1.  Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz wyznacza zadania członkom Zespołu.
2.  Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego członek Zespołu.
§  5.  Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.