Powołanie Zespołu do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług od towarów zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług od towarów zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług od towarów zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet), zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Filip Majdowski, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Bartłomiej Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
3)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Magdalena Rzeczkowska, dyrektor Departamentu Ceł;
4)
Członkowie Zespołu:
a)
Renata Łućko, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego,
b)
Elżbieta Duszyc, dyrektor Departamentu Poboru Podatków,
c)
Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych,
d)
Piotr Dziedzic, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,
e)
Piotr Patroński, dyrektor Departamentu Informatyzacji,
f)
Daniel Kierepka, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji,
g)
Ireneusz Borowski, naczelnik w Departamencie Informatyzacji,
h)
Anna Pierzchała, główny specjalista w Departamencie Ceł,
i)
Agnieszka Sobań, starszy ekspert służby celno- skarbowej w Departamencie Ceł,
j)
Beata Koźluk, główny specjalista w Departamencie Poboru Podatków,
k)
Anna Sulik, podreferendarz w Departamencie Poboru Podatków,
l)
Paweł Jakubowski, naczelnik w Departamencie Kontroli i Analiz Ekonomicznych,
m)
Wiesław Lis, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Analiz Ekonomicznych,
n)
Tadeusz Szymbert, naczelnik w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,
o)
Dorota Jarzembowska, starszy ekspert służby celno- skarbowej w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,
p)
Kamil Kozioł, starszy specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług,
q)
Ewa Furmanowska, główny specjalista w Departamencie Prawnym,
r)
Agnieszka Goetze, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym;
5)
Sekretarz Zespołu - Barbara Uldynowicz, główny specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu innych, niż wskazani w ust. 1, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, w charakterze opiniodawczo-doradczym, przedstawicieli podmiotów, takich jak platformy sprzedażowe, wyznaczony operator pocztowy lub firmy kurierskie, uczestniczących w obrocie towarami zakupionymi przez Internet, których doświadczenia mogą być przydatne do wykonania zadań Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przeprowadzenie analiz stopnia realizacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej "organami KAS", obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86), w zakresie poboru podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem VAT", od towarów których miejsce konsumpcji będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), zakupionych przez Internet w RP, w Unii Europejskiej (UE) i poza UE, przez osoby fizyczne;
2)
przeprowadzenie analiz instrumentów wspierających działalność organów KAS w zakresie kontroli i nadzoru nad prawidłowym poborem podatku VAT od towarów, o których mowa w pkt 1;
3)
opracowanie i przedłożenie Ministrowi Finansów raportu końcowego w zakresie zadań zrealizowanych przez Zespół wraz z rekomendacją rozwiązań w zakresie skutecznego uszczelnienia poboru podatku VAT od towarów, o których mowa w pkt 1.
§  4. 
1. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu;
2)
dokonywanie podziału prac między członków Zespołu;
3)
przygotowanie harmonogramu prac Zespołu;
4)
przedstawianie Kierownictwu Ministerstwa Finansów, nie rzadziej niż raz na miesiąc, informacji z prac Zespołu.
2. 
W przypadku konieczności wsparcia prac Zespołu, Przewodniczący Zespołu występuje do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na realizację usług przez ekspertów zewnętrznych, innych niż wskazani w § 2 ust. 2.
§  5. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów współpracują z Zespołem, w szczególności przedstawiają informacje, analizy oraz opracowania i materiały niezbędne do wykonywania zadań Zespołu.
§  6. 
Zespół zrealizuje zadania, o których mowa w § 3, do końca IV kwartału 2018 r.
§  7. 
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Ministra Finansów dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 3.
§  8. 
Zarządzenie traci moc z dniem rozwiązania Zespołu.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).