Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) Członkowie Zespołu:
a) Katarzyna Szarkowska,
b) Danuta Tyszkiewicz,
c) Marcin Grabek,
d) Stanisław Kudroń,
e) Agnieszka Krupa,
f) Zbigniew Bondarczuk,
g) Beata Biały,
h) Ewa Szczepańska,
i) Grzegorz Kubaszewski;
3) Sekretarz Zespołu - pracownik Biura Dyrektora Generalnego wskazany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  3.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) zapewnienie wysokiej jakości testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji, zwanych dalej "OSR", opracowywanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa;
2) wsparcie merytoryczne i analityczne komórek organizacyjnych Ministerstwa, przygotowujących projekty dokumentów rządowych wymagających sporządzenia testu regulacyjnego lub OSR;
3) zapewnienie poprawności merytorycznej i metodologicznej OSR;
4) koordynacja współpracy z właściwą w zakresie OSR komórką merytoryczną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. W celu realizacji swoich zadań Zespół w szczególności:
1) ocenia i opiniuje opracowywane przez właściwe komórki organizacyjne testy regulacyjne i OSR;
2) informuje komórki organizacyjne o obowiązujących wymogach, standardach i zaleceniach dotyczących opracowania testu regulacyjnego lub OSR;
3) może formułować własne szczegółowe zalecenia i wytyczne dotyczące treści testu regulacyjnego lub OSR oraz sposobu ich prezentacji na posiedzeniach Zespołu;
4) współpracuje z komórkami organizacyjnymi w trakcie opracowywania testu regulacyjnego lub OSR, udzielając im wskazówek i podpowiedzi w zakresie wymaganego i pożądanego zakresu, formy i treści testu regulacyjnego lub OSR, metodologii i źródeł pozyskania danych;
5) podejmuje inne działania dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu, których mowa w ust. 1.
§  4. Komórki organizacyjne Ministerstwa przygotowujące projekty dokumentów rządowych wymagających sporządzenia testu regulacyjnego lub OSR, przesyłają Przewodniczącemu Zespołu i Sekretarzowi Zespołu odpowiednio test regulacyjny lub OSR.
§  5.
1. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu testu regulacyjnego lub OSR wyznacza spośród członków Zespołu osobę lub osoby do oceny tego testu lub OSR oraz kieruje test lub OSR do Sekretarza Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu powiadamia członków Zespołu, o których mowa w ust. 1, o wyznaczeniu do oceny testu regulacyjnego lub OSR, przekazuje im test regulacyjny lub OSR oraz uzgadnia termin sporządzenia projektu opinii Zespołu.
§  6.
1. Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Zespół akceptuje test regulacyjny lub OSR albo zwraca je właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa wraz z uwagami lub zaleceniami, w celu dokonania odpowiednich zmian lub uzupełnienia.
3. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 2, w drodze uzgodnienia stanowisk (konsensusu) na posiedzeniu lub, gdy uzasadniają to okoliczności, w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, o stanowisku Zespołu decyduje Przewodniczący Zespołu.
§  7. Na żądanie Zespołu kierujący komórką organizacyjną oraz, w miarę potrzeby, inni przedstawiciele komórki organizacyjnej Ministerstwa, która przygotowała test regulacyjny lub OSR, obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu oraz udzielać członkom Zespołu informacji i wyjaśnień do przedłożonego testu regulacyjnego lub OSR.
§  8. Przekazanie Zespołowi do Spraw Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia Rady Ministrów wraz z tabelą legislacyjną opisującą projekt co do istoty, może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zespół testu regulacyjnego lub OSR.
§  9. W przypadku opracowywania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ujętych w odpowiednich wykazach, właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa może przedłożyć projekt takiego aktu normatywnego Przewodniczącemu Zespołu z wnioskiem o ocenę OSR przez Zespół.
§  10. Wszelkie zmiany projektu aktu normatywnego wpisanego do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów powodujące istotną zmianę testu regulacyjnego lub OSR, podlegają procedurze określonej w § 4-8.
§  11. Na pierwszym posiedzeniu Zespół uchwali regulamin pracy Zespołu, określający tryb i organizację pracy oraz zasady współpracy Zespołu i komórek organizacyjnych.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).