Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do Spraw Szczepień Ochronnych, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz - Pracownik Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), biolog,
2) Sekretarz - dr hab. Aleksandra Zasada - Kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH, biolog;
3) pozostali Członkowie:
a) dr hab. n. med. Teresa Jackowska - Kierownik Kliniki Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, specjalista pediatra,
b) prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii,
c) dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński - Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii,
d) dr n. prawn., lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal - p.o. Kierownika Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania CMKP,
e) dr hab. n. med. Rafał Gierczyński - Zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Kierownik Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, specjalista mikrobiologii i zdrowia publicznego.
2.  Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w ust. 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania, osoby niewymienione w ust. 1 zaproszone przez Przewodniczącego.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie szczepień ochronnych na wniosek Ministra lub Przewodniczącego;
2) dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz regulacjami z zakresu szczepień ochronnych stosowanymi w Unii Europejskiej, jak i dostępnymi preparatami szczepionkowymi;
3) opiniowanie projektu Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na każdy rok kalendarzowy;
4) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych;
5) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych;
6) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu szczepień ochronnych niż wymienione w pkt 1-5;
7) wsparcie merytoryczne i naukowe Ministra w sprawach szczepień ochronnych objętych zakresem działania Ministra.
§  4. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  W zakresie spraw pilnych lub niewymagających omówienia na posiedzeniach Przewodniczący decyduje o przygotowaniu stanowiska Zespołu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trybie obiegowym.
3.  Posiedzenia Zespołu oraz konsultacje w trybie obiegowym inicjuje Przewodniczący.
4.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
5.  Sposób pracy Zespołu wraz ze sposobem, konsultowania i przyjmowania wypracowanych opinii i stanowisk dla Ministra określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół.
6.  Regulamin pracy Zespołu jest przyjmowany w głosowaniu większością głosów na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
§  5. 
1.  Członkowie Zespołu, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej oraz osoby, z którymi członkowie Zespołu pozostają we wspólnym pożyciu, nie mogą:
1) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959 i 1495);
2) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z wytwarzaniem lub obrotem, o którym mowa w pkt 1;
3) być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących działalność, o której mowa w pkt1 i 2;
4) posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2 oraz udziałów w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;
5) wykonywać działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2.
2.  Członkowie Zespołu przed każdym posiedzeniem składają Przewodniczącemu Zespołu oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 1, zwane dalej "oświadczeniem o braku konfliktu interesów", dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu. Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów stanowi załącznik do zarządzenia.
3.  W przypadku, gdy z oświadczenia członka Zespołu wynika, że zachodzi konflikt interesów, członek ten zostaje wyłączony ze składu Zespołu przez Przewodniczącego na czas rozpatrywania konfliktowego zagadnienia.
4.  Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 i 2 trwale uniemożliwiają członkowi Zespołu właściwe wykonywanie zadań, Zespół może wyznaczyć członkowi termin na ich usunięcie.
5.  W przypadku nieusunięcia okoliczności trwale uniemożliwiających właściwe wykonywanie zadań, w terminie o którym mowa w ust. 4, członek Zespołu zostaje wyłączony z jego składu.
6.  Oświadczenie o braku konfliktu interesów składają także osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym Przewodniczącego.
§  6. 
1.  Z posiedzenia i konsultacji w trybie obiegowym Zespołu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Sekretarza i Przewodniczącego.
2.  Protokół z posiedzenia Zespołu i konsultacji w trybie obiegowym zamieszczany jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
§  7.  Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek kierownictwa inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
1.  Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach.
2.  Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 5 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
3.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§  9.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§  10.  Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu nie później niż do dnia 30 września 2019 r.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

A. Kategoria osób składających Oświadczenie o braku konfliktu interesów, zwane dalej "OBKI"1):

członek Zespołu składający OBKI przed posiedzeniem Zespołu do Spraw Szczepień Ochronnych mającego miejsce w dniu

.........................................................................

inna osoba uczestnicząca w posiedzeniu Zespołu do Spraw Szczepień Ochronnych zaproszona przez Przewodniczącego w dniu ..........................

B. Dane osoby składającej oświadczenie2)

1. Imię, nazwisko i data urodzenia osoby składającej oświadczenie:

........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)(data urodzenia)

C. Oświadczenie

Oświadczam, że w stosunku do mnie, mojego małżonka/mojej małżonki, mojego zstępnego lub wstępnego w linii prostej, osoby, z którą/osób, z którymi pozostaję we wspólnym pożyciu3):

nie zachodzą okoliczności wymienione w § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Szczepień Ochronnych w zakresie członkostwa organów spółek handlowych lub przedstawicielstwa przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959 i 1495);

zachodzą okoliczności określone w § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Szczepień Ochronnych tj.:

pełnienie funkcji członka organów spółki handlowej lub przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

pełnienie funkcji członka organu spółki handlowej lub przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

pełnienie funkcji członka organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących działalność gospodarczą dotyczącą obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

posiadanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych wykonujących działalność gospodarczą obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Proszę podać szczegóły, które Pani/Pan uzna za niezbędne, oraz nazwy podmiotów, z którymi wiążą Panią/Pana (małżonka/małżonkę, zstępnych lub wstępnych w linii prostej lub osoby z którymi pozostaje Pan/Pani we wspólnym pożyciu) relacje powodujące konflikt interesów. Opis powinien być możliwie zwięzły.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data składania i podpis osoby składającej OBKI ...................................................................

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w OBKI, których podstawa przetwarzania nie wynika z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ministrze Zdrowia w celu identyfikacji konfliktu interesów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1).

Data:Podpis osoby składającej OBKI:
........................................................................................

1) Zaznaczyć tylko 1 pole.

2) Niniejsze dane podlegają ochronie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 r. s. 1).

3) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).