Powołanie Zespołu do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2015.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Zespół opiniodawczo - doradczy do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, zwany dalej "Zespołem", do zadań którego należy w szczególności zapewnienie wsparcia:
1)
Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337);
2)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 2014 r. poz. 1203).
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Grzegorz Karpiński, Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Renata Czyżak, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "MSW";
3)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Anna Tulej, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW;
4)
członkowie Zespołu:
a)
przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSW,
b)
przedstawiciel Departamentu Ewidencji Państwowych MSW,
c)
przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki MSW,
d)
przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW,
e)
przedstawiciel Departamentu Prawnego MSW,
f)
przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego - biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z administrowaniem danymi,
g)
przedstawiciel centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego - biura Komendy Głównej Policji realizującego zadania związane z utworzeniem, uruchomieniem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych i zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
h)
przedstawiciel biura SIRENE Komendy Głównej Policji,
i)
przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej,
j)
dwóch przedstawicieli Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
5)
sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSW.
2.
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w ust. 1, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
§  3.
1.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2.
Zastępca przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, odpowiada za obsługę pracy Zespołu. Zastępca przewodniczącego Zespołu lub upoważniona przez niego osoba, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
3.
Zastępca przewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, odpowiedzialny jest za kontakty międzynarodowe oraz współpracę międzynarodową w ramach gremiów i spotkań z udziałem Pełnomocnika.
4.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz z osób, o których mowa w § 2 ust. 3.
5.
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  4.
1.
Zespół podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, a na wniosek Przewodniczącego Zespołu w formie uchwał.
2.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
3.
Projekty uchwał mogą być uzgadniane i poddawane pod głosowanie w trybie obiegowym.
4.
Osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w uzgodnieniu stanowisk Zespołu oraz w głosowaniu nad uchwałami.
§  5.
1.
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
2.
Sekretarz Zespołu przygotowuje projekty uchwał.
3.
Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowane udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  6.
Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Porządku Publicznego MSW.
§  7.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8.
Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania przez Przewodniczącego Zespołu opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz są pokrywane z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  9.
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 1.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).