Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2014.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.
§  2. Do zadań Zespołu należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach kierunków polityki oświatowej, w szczególności:
1) przygotowywanie opinii, opracowań i rekomendacji dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty i wychowania;
2) przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty i wychowania;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty i wychowania.
§  3.
1. 2 W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu - Pani Zofia Grudzińska;
2) 3 Członkowie Zespołu:
a) Pan Richard Berkeley,
b) Pan Marcin Bruszewski,
c) Pan Mirosław Dąbrowski,
d) Pan Wojciech Dudziak,
e) Pani Zofia Dzik,
f) Pani Natalia Gumińska,
g) Pani Marzena Haponiuk,
h) Pani Katarzyna Kieszkowska,
i) Pan Marek Konopczyński,
j) Pani Małgorzata Kramarz,
k) Pan Lech Mankiewicz,
l) Pani Cecylia Nawrot,
m) Pani Alicja Pacewicz,
n) Pani Agnieszka Pfeiffer,
o) Pani Elżbieta Piotrowska-Gromniak,
p) Pani Marlena Plebańska,
r) Pan Marcin Polak,
s) Pan Dariusz Stachecki,
t) Pan Jarosław Szulski,
u) Pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska,
w) Pani Agata Tyszkiewicz,
x) Pan Janusz Wierzbicki.
2. W posiedzeniach Zespołu może uczestniczyć dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwej do spraw strategii lub wyznaczony przez niego pracownik tej komórki.
§  4. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
§  5. Przewodnicząca Zespołu:
1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;
2) wyznacza członka Zespołu prowadzącego posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności;
3) z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu oraz ustalać tryb ich działania;
4) 4 (uchylony);
5) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami.
§  6.
1. Zespół wyraża opinie i stanowiska bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodnicząca Zespołu lub członek Zespołu, o którym mowa w § 5 pkt 2.
§  7. 5 Przewodnicząca Zespołu może wnioskować do Ministra Edukacji Narodowej o zlecenie przygotowania odpłatnych i nieodpłatnych opracowań, analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
§  8. 6
1. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra.
2. Minister Edukacji Narodowej może zlecać członkom Zespołu odpłatną realizację zadań związanych z zarządzaniem platformą do wirtualnej współpracy Zespołu www.edukacja2020.men.gov.pl.
§  9.
1. Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 pkt 5, zwraca się koszty podróży związane z udziałem w posiedzeniu Zespołu, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki albo informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia, przedstawionych w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu.
3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 pkt 5, może zostać zapewnione wyżywienie w dniu, w którym odbywa się posiedzenie Zespołu.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEJAZDU

........................................................... ................................................

miejscowość data

adres zamieszkania

.........................................................

nr PESEL

........................................................

nazwa i adres wł. urzędu skarbowego

.......................................................

Zespół do spraw Strategii

przy Ministrze Edukacji Narodowej

00-918 Warszawa, al. Szucha 25

Oświadczam, że będąc członkiem Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej/ uczestnicząc w posiedzeniu Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej na zaproszenie Przewodniczącej Zespołu* poniosłem/poniosłam* następujące koszty przejazdu w związku z posiedzeniem Zespołu:

przejazd w celu udziału w posiedzeniu Zespołu:

z ....................................................................................................................................................

nazwa miejscowości, adres

do ..................................................................................................................................................

nazwa miejscowości, adres

przez .............................................................................................................................................

nazwy miejscowości

odległość w km ............................

w dniu ..........................................

samochodem marki .......................... o pojemności skokowej silnika ........ cm3, rok

produkcji ............................... nr rejestracyjny ..........................

koszt przejazdu .............. zł.

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zwrot kosztów za odbyty przejazd w związku z posiedzeniem Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej Informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu i potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjazdu, w związku z posiedzeniem Zespołu, do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, przy al. Szucha 25.

Oświadczam również, że znany mi jest przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

* Niepotrzebne skreślić .....................................................

podpis

Wypełnia pracownik Gabinetu Politycznego Ministra

W dniu ..................................... uczestniczył/a w posiedzeniu Zespołu do spraw

imie. nazwisko

Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest osobą uprawnioną do zwrotu kosztów przejazdu zgodnie z § 9 ust. 2 zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Koszt przejazdu za 1 km - 0,7 zł

Finansowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową:

Część 30 Dział 801 rozdział 80195 § 3030

nr poddziałania w zakresie budżetu zadaniowego ............

.....................................................................................

podpis pracownika Gabinetu Politycznego Ministra

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 12 z dnia 27 maja 2014 r. (Dz.Urz.MEN.2014.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 28 z dnia 30 września 2014 r. (Dz.Urz.MEN.2014.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 39 z dnia 1 października 2015 r. (Dz.Urz.MEN.2015.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2015 r.

3 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 45 z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.Urz.MEN.2015.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 2015 r.
4 § 5 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 1 października 2015 r. (Dz.Urz.MEN.2015.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2015 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 39 z dnia 1 października 2015 r. (Dz.Urz.MEN.2015.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2015 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 30 września 2014 r. (Dz.Urz.MEN.2014.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 2014 r.