Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2018.57

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) wypracowywanie rekomendacji dotyczących udziału przemysłu i rynku motoryzacyjnego w procesie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
2) rekomendowanie priorytetów rozwojowych, instrumentów oraz inicjatyw w celu poprawy konkurencyjności przemysłu i rynku motoryzacyjnego;
3) dokonywanie analiz przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłu i rynku motoryzacyjnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, wpływających na poprawę konkurencyjności przemysłu i rynku motoryzacyjnego;
4) koordynowanie i monitorowanie realizacji działań ukierunkowanych na:
a) rozwój bazy produkcyjnej przemysłu motoryzacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) rozszerzenie rynków zbytu dla produktów polskiego przemysłu motoryzacyjnego;
5) promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego z instytucjami naukowo-badawczymi;
6) promowanie kształcenia zawodowego na potrzeby sektora motoryzacyjnego;
7) promowanie oraz monitorowanie wdrażania projektów upowszechniania pojazdów z alternatywnymi napędami, w szczególności z napędami elektrycznymi typu BEV i FCEV;
8) wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem i monitorowaniem krajowych prac administracji rządowej prowadzonych w ramach udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działalności instytucji unijnych dotyczących przemysłu i rynku motoryzacyjnego;
9) monitorowanie sytuacji na europejskim i polskim rynku motoryzacyjnym;
10) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi, w tym związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności branży motoryzacyjnej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu lub dyrektor w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłem motoryzacyjnym;
3) członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii,
c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji,
e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw inwestycji i rozwoju,
f) przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki,
g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
h) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy,
i) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
j) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska,
k) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu,
l) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;
4) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
2.  W przypadku, gdy co najmniej dwoma działami administracji rządowej wymienionymi w ust. 1 pkt 3 kieruje jeden minister, wyznacza on do udziału w pracach w Zespole jednego przedstawiciela.
3.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przedstawicieli.
4.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w szczególności przedstawicieli: organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego, związków zawodowych oraz innych organizacji pozarządowych, a także jednostek naukowo-badawczych oraz innych instytucji.
5.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, także inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  4. 
1.  Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2.  W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy zastępca przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.  Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów ich obsługujących.
3.  Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zespołu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
4.  Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
§  7.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8. 
1.  Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
2.  Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  9.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).