Dz.Urz.MPiT.2018.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności;
3) promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przemysłu drzewnego z instytucjami naukowo-badawczymi;
4) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności gospodarczej związanej z przemysłem drzewnym;
5) rekomendowanie inicjatyw, priorytetów rozwojowych oraz instrumentów dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Minister Przedsiębiorczości i Technologii;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;
3) członkowie - po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
b) ministra właściwego do spraw energii,
c) ministra właściwego do spraw pracy,
d) ministra właściwego do spraw nauki,
e) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
f) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
g) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
h) ministra właściwego do spraw gospodarki,
i) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
j) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
4) sekretarz Zespołu - dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
2.  Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
1) Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego;
2) Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli;
3) Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego;
4) Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce;
5) Stowarzyszenie Papierników Polskich;
6) Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego;
7) Polski Komitet Narodowy EPAL.
3.  W przypadku, gdy jeden minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 3, do udziału w pracach w Zespołu minister wyznacza jednego przedstawiciela.
4.  Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w tym w szczególności przedstawicieli: organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji pracodawców oraz innych organizacji pozarządowych, a także jednostek naukowo- badawczych.
5.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz osoby na prawach członka, o których mowa w ust. 2, mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przez nich przedstawicieli.
§  4. 
1.  Przewodniczący Zespołu, w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.
§  5. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.  Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zespołu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.  Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
§  7.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
2.  Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
3.  Koszty obsługi, o której mowa w ust. 2, pokrywa się z budżetu państwa, z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  9.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego (Dz. Urz. MRiF poz. 223).
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).