Powołanie Zespołu do spraw rozwiązań dla rozwoju interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ME.2019.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 22 września 2019 r.
zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań dla rozwoju interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw rozwiązań dla rozwoju interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie wspólnego funkcjonowania rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej w związku z wykorzystaniem interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności:
1)
zidentyfikowanie barier w zakresie sektora gazu ziemnego warunkujących rozwój i funkcjonowanie źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym;
2)
opracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania sektora gazu ziemnego służących rozwojowi interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Paweł Pikus, zastępca dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra Świderska, naczelnik Wydziału Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii;
3)
członkowie, po dwóch przedstawicieli:
a)
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
b)
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
c)
Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie,
d)
spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
e)
spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.,
f)
spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
g)
spółki Towarowa Giełda Energii S.A.,
h)
Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;
4)
Sekretarz - pracownik Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii.
2. 
W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:
1)
przedstawiciele:
a)
przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą na rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej,
b)
innych organów administracji rządowej i samorządowej lub komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii;
2)
eksperci do spraw rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej.
3. 
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
§  4. 
1. 
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
planuje i koordynuje pracę Zespołu;
4)
zapewnia skuteczny przepływ informacji między członkami Zespołu;
5)
akceptuje protokoły z posiedzeń Zespołu i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zlecić wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, raportów na potrzeby prac Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
2. 
W przypadku braku uzgodnienia stanowisk, Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo członka Zespołu wykonującego zadania Przewodniczącego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. 
Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 2, do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.
§  6. 
1. 
Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
§  7. 
1. 
Zespół jest obowiązany, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., do przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.
2. 
Zespół zakończy swoją działalność po przyjęciu sprawozdania przez ministra właściwego do spraw energii.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).