Powołanie Zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.88

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym i doradczym ministra właściwego do spraw środowiska w sprawach związanych z pracami nad projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IPPC).
§  2.
1.
Do zadań Zespołu należy:
a)
dokonywanie ocen, sporządzanie pisemnych opinii i konsultacji ustnych dotyczących zakresu, prawidłowości oraz zasadności propozycji planowanych zmian przepisów prawnych w zakresie określonym w § 1 ust. 2, a także przedstawienie propozycji wkładu do stanowiska Polski w przedmiotowym zakresie,
b)
uczestniczenie z upoważnienia Ministra Środowiska w pracach i obradach międzynarodowych organów i instytucji poświęconych analizie i weryfikacji zagadnień określonych w § 1 ust. 2.
2.
Członkowie zespołu upoważnieni są do zasięgania opinii i konsultowania analizowanych zagadnień ze środowiskami zawodowymi i naukowymi zajmującymi się praktycznym wdrażaniem zagadnień określonych w § 1 ust. 2.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Tomasz Podgajniak;
2)
Członkowie:
a)
Michał Behnke,
b)
Tomasz Chruszczow,
c)
Zbigniew Grabowski,
d)
Wojciech Jaworski,
e)
Anna Mihułka,
f)
Marian Niesler,
g)
Tadeusz Pająk,
h)
Robert Pochyluk,
i)
Jacek Różycki,
j)
Aleksander Sobolewski,
k)
Marek Soboń,
l)
Aleksander Warchałowski.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo w jego zastępstwie - zastępca przewodniczącego.
3.
Przewodniczący może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4.
Na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć osoby nie będące jego członkami.
§  5.
Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi, na każde wezwanie, sprawozdanie z działalności Zespołu.
§  6.
Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.