Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.354

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy Kodeksu karnego skarbowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Zespół do spraw reformy Kodeksu karnego skarbowego, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Do zadań Zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) 1  Zastępca Przewodniczącego - Karina Bednik - Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3) Zastępca Przewodniczącego - Beata Wojdak - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej;
4) członkowie:
a) Jerzy Duży - Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy,
b) Marcin Giżyński - prokurator w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej,
c) Andrzej Jeżyński - prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej,
d) Paweł Kołodziejski -Naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowego Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
e) Piotr Kowalczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej,
f) Jacek Motawski - prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej,
g) Michał Ostrowski - Dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej,
h) Elżbieta Orzeł - prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej,
i) Tomasz Piekarski - prokurator w Departamencie ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej,
j) Andrzej Skowron - sędzia - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości,
k) Tomasz Szafrański - Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej,
l) Jan Wiśniewski - prokurator - główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości,
m) Agnieszka Władzińska - prokurator w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej,
n) Paweł Zwolak - Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2.  Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k oraz m, mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez osoby upoważnione przez Prokuratora Krajowego.
4.  Sekretarza Zespołu wyznacza na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący Zespołu.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
3) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez Zastępcę Przewodniczącego lub członka Zespołu;
4) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
§  5. 
1.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.
2.  Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  6. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.  Decyzje podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
3.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej.
4.  Osobom, o których mowa w § 5 ust. 1 nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu.
§  7. 
1.  Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej (tryb obiegowy).
2.  Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  8.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  9. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Departament Legislacyjny Prawa Karnego.
2.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.
§  10.  Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  11.  Przewodniczącemu Zespołu, zastępcom Przewodniczącego, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu, z wyjątkiem należności przysługujących członkom Zespołu będących sędziami albo prokuratorami, wynikających z przepisów o delegacjach służbowych.
§  12.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia pracy Zespołu.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 marca 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2019 r.