Powołanie Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) oraz § 12 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury (Dz. Urz. MI z 2018 r. poz. 28, z 2019 r. poz. 26 i z 2020 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury.
3. 
Zespół stanowi wsparcie merytoryczne dla Ministra Infrastruktury w zakresie strategii Europejskiego Zielonego Ładu przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład z dnia 11 grudnia 2019 r. (COM/2019/640).
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Biura Ministra;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie;
3)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie;
4)
sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie;
5)
członkowie - uprawnieni do podejmowania decyzji przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa:
a)
Departamentu Budżetu,
b)
Departamentu Dróg Publicznych,
c)
Departamentu Prawnego,
d)
Departamentu Strategii Transportu,
e)
Departamentu Transportu Drogowego,
f)
Departamentu Kolejnictwa,
g)
Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
h)
Departamentu Lotnictwa,
i)
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,
j) 2
 Departamentu Gospodarki Morskiej,
k) 3
 Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
l) 4
 Departamentu Edukacji Morskiej.
2. 
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu:
1)
przedstawicieli:
a)
organów administracji rządowej,
b)
jednostek samorządu terytorialnego,
c)
państwowych osób prawnych,
d)
osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa,
e)
organizacji pozarządowych;
2)
ekspertów, specjalistów lub przedstawicieli instytucji

- których udział w pracach Zespołu jest uzasadniony zadaniami Zespołu.

§  3. 
Do zadań Zespołu należy wypracowanie rozwiązań dążących do realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz w powiązanych dokumentach strategicznych i przepisach, zaakceptowanych przez Polskę, w szczególności przez:
1)
przygotowywanie koncepcji oraz proponowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych;
2)
monitorowanie i analizowanie realizacji inicjatyw Rady Ministrów w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze infrastruktury i działalności na rzecz transportu i mobilności;
3)
analizowanie obowiązujących regulacji w zakresie zwiększenia dostępności i poprawy jakości i efektywności, w szczególności emisyjnej, środków transportu i usług przewozowych oraz poprawy jakości infrastruktury transportowej;
4)
opiniowanie zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych;
5)
zlecanie przeprowadzania analiz, ekspertyz i opinii z zakresu zadań zespołu.
§  4. 
1. 
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1)
ustalanie harmonogramu posiedzeń Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i agend kolejnych posiedzeń Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
4)
zapraszanie do udziału w pracach osób, o których mowa w § 2 ust. 2;
5)
przydzielanie zadań członkom Zespołu;
6)
występowanie o informacje oraz zlecanie przygotowania analiz, ekspertyz, opinii i innych dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zespołu;
7)
zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu zastępca przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1)
zawiadamianie o terminach i programie posiedzeń Zespołu;
2)
obsługa organizacyjna posiedzeń Zespołu;
3)
gromadzenie materiałów sporządzanych na potrzeby Zespołu oraz będących efektem jego prac;
4)
przygotowywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach w terminach i składzie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.
2. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
§  7. 
Przewodniczący Zespołu może ustalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§  8. 
1. 
Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze w celu analizy, uzgodnienia i opracowania poszczególnych zagadnień pozostających w zakresie właściwości Zespołu.
2. 
Nadzór nad pracą grupy roboczej sprawuje zastępca przewodniczącego Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
3. 
W przypadku powołania grupy roboczej, zastępca przewodniczącego Zespołu określa ich skład osobowy i wyznacza kierującego tą grupą roboczą.
4. 
W pracach grupy roboczej, na zaproszenie zastępcy przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego kierującego grupą roboczą, mogą brać udział osoby, o których mowa § 2 ust. 2.
§  9. 
1. 
Kierujący grupą roboczą ustala harmonogram i tryb prac tej grupy.
2. 
Kierujący grupą roboczą przedkłada ustalony harmonogram i tryb prac tej grupy do akceptacji zastępcy przewodniczącego Zespołu.
3. 
Na każdym posiedzeniu Zespołu zastępca przewodniczącego Zespołu przedkłada przewodniczącemu Zespołu informację o aktualnym stanie prac grup roboczych oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.
§  10. 
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
§  11. 
Środki finansowe na przygotowanie analiz, ekspertyz i opinii zlecanych przez Zespół pochodzą z budżetu Ministerstwa.
§  12. 
Wszystkie analizy, ekspertyzy, opinie, zalecenia, rozwiązania, koncepcje oraz propozycje zmian legislacyjnych zlecane lub przygotowywane przez Zespół są przedkładane do akceptacji Ministra.
§  13. 
Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Strategii Transportu.
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).
2 § 2 ust. 1 pkt 5 lit. j dodana przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 17 marca 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2021 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 5 lit. k dodana przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 17 marca 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2021 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 5 lit. l dodana przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 17 marca 2021 r. (Dz.Urz.MI.2021.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 2021 r.