Powołanie Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
2)
Pierwszy Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych;
3)
Drugi Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4)
członkowie:
a)
dwóch przedstawicieli Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
b)
przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
c)
przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
d)
przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia,
e)
przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,
f)
pięciu przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. 
W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy lub eksperta osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów, szpitale i jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodów medycznych.
§  3. 
Zadaniem Zespołu jest opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, założeń przepisów zmieniających ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "systemem", w szczególności w zakresie:
1)
struktury systemu,
2)
zasad kwalifikacji do systemu,
2)
zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu

- wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
wyznaczenie Sekretarza Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
4)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
5)
planowanie i organizowanie prac Zespołu;
6)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7)
podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół;
8)
informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
9)
przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń, o których mowa w § 3.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.
3. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. 
Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały, w trybie obiegowym, zwykłą większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  6. 
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, ani zwrot kosztów podróży.
§  7. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
§  8. 
Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  9. 
Przewodniczący, w przypadku podjęcia decyzji, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia kieruje do podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2, wniosek o wyznaczenie przedstawicieli do udziału w pracach zespołu w charakterze doradcy lub eksperta.
§  10.  2
 Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń, o których mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 16 października 2020 r.
§  11.  3
 Zarządzenie traci moc z dniem 17 października 2020 r.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 § 10 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 września 2020 r. (Dz.Urz.MZ.2020.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 września 2020 r.
3 § 11 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 września 2020 r. (Dz.Urz.MZ.2020.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 września 2020 r.