Dz.Urz.MNiSW.2019.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania zadania pod nazwą "NKN FORUM"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się, na okres od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., Zespół do spraw przygotowania zadania pod nazwą "NKN FORUM", zwany dalej "zespołem".
§  2.  W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Anna Budzanowska;
2) członkowie:
a) Dominik Antonowicz,
b) Adrianna Całus,
c) Marcin Czaja,
d) Aleksander Dańda,
e) Jarosław Górniak,
f) Zbigniew Marciniak,
g) Aleksandra Katarzyna Ochocka,
h) Łukasz Salamon,
i) Mariusz Srokol,
j) Aneta Śliwińska,
k) Agnieszka Wierzbicka,
l) Roman Wilkoszewski,
m) Katarzyna Zawada,
n) Piotr Ziółkowski.
§  3. 
1.  Do zadań zespołu należy:
1) opracowanie założeń zadania pod nazwą "NKN FORUM", zwanego dalej "zadaniem" oraz harmonogramu jego realizacji, w tym przygotowanie koncepcji organizacji cyklu debat z udziałem środowiska akademickiego i naukowego związanych z realizacją priorytetów tzw. "Strategii Gowina";
2) przygotowanie założeń polityki informacyjnej i promocyjnej dotyczącej zadania oraz jej realizacja, w tym opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących organizacji debat, o których mowa w pkt 1;
3) koordynowanie cyklu debat, o których mowa w pkt 1 oraz monitorowanie działań podejmowanych przez organizatorów tych debat.
2.  Zespół, w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r., przedstawi ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki raport z konsultacji środowiskowych, podsumowujący realizację zadania.
§  4. 
1.  Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu oraz wyznacza zadania członkom zespołu.
2.  Przewodniczący informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o działaniach podjętych przez zespół.
3.  Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego członek zespołu.
§  5. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  W szczególnych przypadkach przewodniczący może wyrazić zgodę na udział członka zespołu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.  Środki komunikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 2, powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą członkowi zespołu przebywającemu w miejscu innym niż miejsce posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.
4.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk.
5.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  6.  Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.