Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.194

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości.
§  2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektów ustaw na podstawie Rekomendacji Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - dr hab. Anna Hrycaj - sędzia;
2) członkowie:
a) Aleksandra Machowska - sędzia,
b) Cezary Zalewski - sędzia,
c) dr Patryk Filipiak - adwokat,
d) Piotr Zimmerman - radca prawny,
e) dr Marek Porzycki - Uniwersytet Jagielloński,
f) Barbara Niesłuchowska - sędzia, Departament Prawa Cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości,
g) Maciej Geromin - Departament Prawa Cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący osobiście lub przez powołanych zastępców.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący.
§  5. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu inne osoby mające wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym pracami Zespołu, w tym między innymi przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz innych resortów, a także organizacji społecznych, których dotyczy zakres prac Zespołu.
§  6. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udostępniania mu niezbędnych informacji, chyba że stanowią one tajemnice prawnie chronione.
§  7. Obsługę Zespołu zapewnia:
1) w zakresie obsługi legislacyjnej - Departament Prawa Cywilnego;
2) w zakresie obsługi administracyjnej i organizacyjnej - Biuro Ministra.
§  8. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  9. Zespół, o ile uzna to za konieczne, może uchwalić regulamin pracy Zespołu.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.