Powołanie Zespołu do spraw przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.3.51

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.

DECYZJA NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 25 marca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.

Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2004 r. Nr 1, poz. 6) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem, w tym przeprowadzenie niezbędnych procedur związanych z wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych w budżecie na 2005 r. na ten cel.
2.
W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół w szczególności:
1)
przygotuje plan i harmonogram zadań w ramach przewodnictwa;
2)
monitoruje, analizuje i opiniuje przedsięwzięcia podejmowane przez komórki i jednostki organizacyjne resortu spraw zagranicznych, służące przewodnictwu;
3)
przeprowadzi, we współpracy z wyznaczoną komisją przetargową, postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup dostaw i usług służących obsłudze przewodnictwa.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest przewodniczący polskiej delegacji w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem, wyznaczony w odrębnym trybie;
2)
dyrektor zarządzający - pan Mariusz Edgaro;
3)
członkowie:
a)
pani Martyna Majewska,
b)
pan Ireneusz Kotarski,
c)
pan Karel Fracapane - przedstawiciel Międzynarodowej Grupy Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.
§  4.
1.
Przewodniczący reprezentuje Zespół, zwołuje i przewodnicy jego posiedzeniom oraz czuwa nad sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań Zespołu.
2.
Przewodniczący określa podział zadań między członkami Zespołu.
3.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami.
§  5.
Dyrektor zarządzający odpowiada za sprawy organizacyjne i finansowe Zespołu i jest upoważniony do dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na obsługę przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Grupie do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań na Holokaustem, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.