Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2022.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563 oraz z 2021 r. poz. 2389) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1. 
Celem działania Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
2. 
W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół, w szczególności:
1)
dokonuje analizy formalnej zgłoszenia;
2)
organizuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne;
3)
dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów;
4)
sporządza protokół z przeprowadzenia naboru;
5)
przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki najwyżej ocenionych kandydatów;
6)
sporządza ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, zwane dalej "ogłoszenie o wyniku naboru".
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Dominik Borek - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
2)
Członkowie;
a)
Marta Rabczyńska - Kapcińska - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b)
Tomasz Salomon - Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
2. 
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach prac Zespołu.
§  4. 
1. 
Zespół dokonuje analizy formalnej zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
2. 
Odrzuceniu z przyczyn formalnych podlegają zgłoszenia, które:
1)
wpłynęły do Ministerstwa Sportu i Turystyki po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, lub
2)
nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
3. 
Zespół sporządza listę zgłoszeń spełniających wymogi formalne w ogłoszeniu o naborze.
4. 
Zespół informuje kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej albo o odrzuceniu oferty z przyczyn formalnych.
§  5. 
1. 
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów.
2. 
Pierwszy etap obejmuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.
3. 
Drugi etap obejmuje sprawdzenie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego kandydata w formie rozmowy. W przypadku, gdy do drugiego etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół może zweryfikować wiedzę kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa, o której mowa w zd. 1 zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.
4. 
Decyzją Zespołu, ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydatów może być dokonana przez osobę niebędącą członkiem Zespołu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
5. 
Po przeprowadzeniu rozmów, o których mowa w ust. 2 i 3, Zespół dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów według ustalonych przez siebie zasad.
§  6. 
Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zgodnie z art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.
§  7. 
Zespół przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki nie więcej niż 3 najwyżej ocenionych kandydatów.
§  8. 
Ogłoszenie o wyniku naboru sporządza się i publikuje zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.
§  9. 
1. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 4, składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
§  10. 
1. 
Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Turystyki.
2. 
Celem zapewnienia obsługi technicznej posiedzeń Zespołu w ich trakcie może być obecny pracownik Departamentu Turystyki.
3. 
Dokumenty związane z pracą Zespołu, po zakończeniu jego prac, Zespół przekazuje do Departamentu Turystyki.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
§  12. 
Zarządzenie traci moc z dniem powołania Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).