Dz.Urz.MPiT.2018.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw Przemysłów Energochłonnych, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) monitorowanie sytuacji przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej i na świecie;
2) koordynacja i monitorowanie realizacji działań ukierunkowanych na:
a) utrzymanie i rozwój bazy produkcyjnej przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) rozszerzenie rynków zbytu dla wyrobów przemysłów energochłonnych wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wzrost innowacyjności i globalnej konkurencyjności przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem i monitorowaniem działań administracji rządowej w związku z pracami Grupy Wysokiego Szczebla do spraw przemysłów energochłonnych Komisji Europejskiej oraz innych inicjatyw i gremiów Unii Europejskiej dotyczących przemysłów energochłonnych;
4) opracowywanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych, wpływających na poprawę sytuacji przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) opracowanie propozycji dobrych praktyk mogących mieć wpływ na przemysły energochłonne w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłami energochłonnymi;
3) członkowie - po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw energii,
b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c) ministra właściwego do spraw środowiska,
d) ministra właściwego do spraw nauki,
e) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
f) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
g) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
h) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
i) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
j) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
k) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
4) sekretarz Zespołu - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
2.  Członkowie Zespołu są obowiązani do:
1) uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osoby, która będzie ich zastępowała na posiedzeniu;
2) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją ustaleń Zespołu, w ramach swoich kompetencji.
3.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  4. 
1.  Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2.  W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy zastępca przewodniczącego Zespołu.
3.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze z udziałem członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zespołu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
4.  Materiały na posiedzenie Zespołu będą przekazywane członkom Zespołu przez Sekretariat Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii drogą mailową na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
5.  Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń, do którego załącznik stanowi plik audio zawierający wystąpienia jego uczestników. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
6.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół może korzystać z opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz wykonanych na zlecenie instytucji publicznych i przez nie udostępnionych, z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
§  6.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7. 
1.  Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
2.  Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  8.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych (Dz. Urz. MRiF z 21 listopada 2016 r., poz. 20).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).