Powołanie Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych. - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2016.20

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw Przemysłów Energochłonnych, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
monitorowanie sytuacji przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej i na świecie;
2)
koordynacja i monitorowanie realizacji działań ukierunkowanych na:
a)
utrzymanie i rozwój bazy produkcyjnej przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
rozszerzenie rynków zbytu dla wyrobów przemysłów energochłonnych wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
wzrost innowacyjności i globalnej konkurencyjności przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
wykonywanie czynności związanych z koordynowaniem i monitorowaniem działań administracji rządowej w związku z pracami Grupy Wysokiego Szczebla do spraw przemysłów energochłonnych Komisji Europejskiej oraz innych inicjatyw i gremiów Unii Europejskiej dotyczących przemysłów energochłonnych;
4)
opracowywanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych, wpływających na poprawę sytuacji przemysłów energochłonnych w Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
opracowanie propozycji dobrych praktyk mogących mieć wpływ na przemysły energochłonne w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw gospodarki;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłami energochłonnymi;
3)
członkowie - po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a)
ministra właściwego do spraw energii,
b)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c)
ministra właściwego do spraw środowiska,
d)
ministra właściwego do spraw nauki,
e)
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
f)
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
g)
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
h)
ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
i)
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
j)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
k)
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
l)
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
4)
sekretarz Zespołu - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki pracownik Ministerstwa Rozwoju.
2.
Członkowie Zespołu są obowiązani do:
1)
uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osoby, która będzie ich zastępowała na posiedzeniu;
2)
sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją ustaleń Zespołu, w ramach swoich kompetencji.
3.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy zastępca przewodniczącego Zespołu.
3.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze z udziałem członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
§  5.
1.
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zespołu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.
4.
Materiały na posiedzenie Zespołu będą przekazywane członkom Zespołu przez Sekretariat Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju drogą mailową na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
5.
Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń, do którego załącznik stanowi plik audio zawierający wystąpienia jego uczestników. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
6.
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół może korzystać z opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz wykonanych na zlecenie instytucji publicznych i przez nie udostępnionych, z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
§  6.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7.
1.
Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
2.
Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).