Powołanie Zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2020.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii i klimatu.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przeprowadzenie przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.);
2)
analiza propozycji zgłaszanych przez stronę społeczną oraz opracowanie własnych propozycji rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie:
a)
wymagań jakościowych dla paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890),
b)
funkcjonowania systemu monitorowania i kontroli jakości paliw w zakresie paliw stałych, określonego w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
3)
opracowanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw energii i klimatu w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych wynikających z przeglądu, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii i klimatu nadzorujący komórkę organizacyjną właściwą w zakresie ochrony powietrza;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, lub wskazany przez niego zastępca dyrektora tej komórki;
3)
pozostali członkowie - po jednym przedstawicielu:
a)
ministra właściwego do spraw gospodarki,
b)
ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin,
c)
ministra właściwego do spraw zdrowia,
d)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
e)
Pełnomocnika ds. programu "Czyste Powietrze";
4)
sekretarz Zespołu - pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, wskazany przez dyrektora tej komórki.
2. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub zastępcę przewodniczącego Zespołu, lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w tym w szczególności przedstawiciele:
1)
komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii i klimatu;
2)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
3)
Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego;
4)
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
5)
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla;
6)
Głównego Instytutu Górnictwa;
7)
administracji samorządowej;
8)
związków przedsiębiorców zajmujących się wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą paliw stałych do wykorzystania w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;
9)
branż wykorzystujących paliwa stałe w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (np. ciepłownictwo, ogrodnictwo);
10)
organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką jakości powietrza.
4. 
Wniosek o zaproszenie do udziału w pracach Zespołu osób, o których mowa w ust. 3, przedkładany jest w formie pisemnej do przewodniczącego Zespołu.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego lub innego członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez zastępcę przewodniczącego lub innych członków Zespołu;
4)
może powierzać zastępcy przewodniczącego lub innym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadań Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego Zespołu.
3. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek zastępcy przewodniczącego lub innego członka Zespołu, może:
1)
tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu;
2)
zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
4. 
Koszty wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw klimatu.
§  5. 
1. 
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. 
W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób wchodzących w skład Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności głos zastępcy przewodniczącego Zespołu.
3. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
4. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii i klimatu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu.
5. 
Przewodniczący Zespołu może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które powinny zapewnić:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
§  6. 
1. 
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
2. 
Obsługę teleinformatyczną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii i klimatu właściwa do spraw informatycznych.
3. 
Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1 oraz 2, są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw klimatu.
§  7. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny. Koszty udziału w posiedzeniach Zespołu (diety i koszty podróży) osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych przez przewodniczącego Zespołu lub zastępcę przewodniczącego Zespołu, zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, pokrywają jednostki ich zatrudniające.
§  8. 
Przewodniczący Zespołu złoży ministrowi właściwemu do spraw energii i klimatu sprawozdanie z działalności Zespołu uwzględniające wyniki analiz i propozycje, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz rekomendacje, o których mowa w § 2 pkt 3, w terminie umożliwiającym wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w art. 3a ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
§  9. 
Zespół zakończy działalność po akceptacji sprawozdania, o którym mowa w § 8, przez ministra właściwego do spraw energii i klimatu.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. poz. 1720).