Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Zespół do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia wyznaczony przez Przewodniczącego;
3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu;
4) Członkowie:
a) zajmujący co najmniej stanowisko Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora przedstawiciel:
Departamentu Analiz i Strategii,
Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Prezes albo Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Główny Inspektor Sanitarny albo Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
d) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
e) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
f) trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia zajmujących stanowisko Naczelnika,
g) po jednym przedstawicielu z organizacji:
Fundacji My Pacjenci,
Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi;
h) pięciu ekspertów wskazanych przez Ministra Zdrowia.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-e, wyznaczają swojego stałego zastępcę, zatrudnionego na stanowisku co najmniej Naczelnika lub równoważnym, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu. W przypadku Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia stały zastępca może być wyznaczony spośród innych pracowników tego Departamentu.
3.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f, wyznaczają swojego stałego zastępcę zatrudnionego na stanowisku zastępującym Naczelnika, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu.
4.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g, wyznaczają swojego stałego zastępcę, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu.
5.  W przypadku nieobecności Sekretarza funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.
6.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz konsultantów w ochronie zdrowia.
7.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b - e, g i h oraz ich stali zastępcy wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy prowadzenie przygotowań w zakresie programowania perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze ochrony zdrowia w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej absorpcji środków pochodzących z funduszy europejskich. Zadania Zespołu są realizowane z uwzględnieniem strategii krajowych i unijnych oraz przepisów regulujących obszar zdrowia i funduszy europejskich.
2.  Przygotowania, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na opracowywaniu: stanowisk, wytycznych, rekomendacji i wskazówek, niezbędnych danych i opinii, a także na uczestnictwie w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz innych podmiotów zaangażowanych w prowadzenie negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2021-2027.
3.  Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2, przygotowuje szczegółowe dokumenty wykorzystywane przez ministra właściwego do spraw inwestycji i rozwoju w celu prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską w zakresie programów operacyjnych na lata 2021-2027.
4.  Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu negocjacji prowadzonych przez ministra właściwego do spraw inwestycji i rozwoju i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy europejskich.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządków posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  5. 
1.  Zespół działa kolegialnie.
2.  Przewodniczący może powoływać grupy robocze składające się z wybranych członków Zespołu oraz osób wymienionych w § 2 ust. 6 w celu opracowania szczegółowych i wyodrębnionych tematycznie rozwiązań.
3.  Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu oraz grup roboczych w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć są podejmowane przez Zespół w drodze konsensusu, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionego do głosowania składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.  Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu spośród wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a-e, albo ich stałych zastępców.
5.  Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
6.  Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
7.  Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty posiedzenia i przekazuje go drogą elektroniczną osobom wskazanym w § 2, uczestniczącym w posiedzeniu, którzy mogą zgłosić uwagi do protokołu, w terminie 7 dni od daty przekazania protokołu.
8.  Protokół z posiedzenia jest przyjmowany podczas następnego posiedzenia Zespołu i podpisywany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjmowany jest przez Przewodniczącego z uwzględnieniem ust. 7.
§  6. 
1.  Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
2.  Projekt rozstrzygnięcia sprawy skierowanej do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, żaden z członków Zespołu nie zgłosił do niego uwag w formie pisemnej, a także jeżeli uwagi te zostały uwzględnione lub wyjaśnione.
3.  W razie nieuwzględnienia zgłoszonych w trybie obiegowym uwag, projekt rozstrzygnięcia sprawy wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
4.  Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do wybranych członków Zespołu oraz osób wymienionych w § 2 ust. 6 o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji zadań Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1.
§  7.  Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.
§  8. 
1.  Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, osobom wymienionym w § 2 ust. 1-4 i 6 nie przysługuje wynagrodzenie, z tym że osobom, o których mowa w § 2 ust. 6, którym zlecono zadania wykraczające poza udział w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, w szczególności w postaci opracowania kompleksowej, autorskiej ekspertyzy lub opinii w formie pisemnej, mogą być wypłacone wynagrodzenia pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
2.  Osobom, o których mowa w § 2 ust. 6, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju oraz poza granicami kraju, w związku z wykonywaniem zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).
§  9.  Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
§  10.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie odpowiednio z:
1) działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, lub
2) działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność -ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.
§  11.  Zarządzenie traci moc z dniem rozwiązania Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).