Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2018.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Projektów Strategicznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W celu oceny projektów o charakterze strategicznym realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa oraz wynikające z nich prawa osobiste, a także inne uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa, wykonuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zwany dalej "Ministrem", wymagającej zaangażowana kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej "Ministerstwem", w Ministerstwie powołuje się Zespół do spraw Projektów Strategicznych, zwany dalej "Zespołem".
2.  Ocenie Zespołu mogą być poddane także projekty o charakterze strategicznym innych niż spółki jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, leżących w kompetencjach Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych.
3.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy przedstawianie Ministrowi rekomendacji w zakresie oceny projektów, o których mowa w § 1 ust. 1, w szczególności projektów inwestycyjnych, rozwojowych, innowacyjnych i restrukturyzacyjnych.
2.  Zespół sporządza rekomendacje na polecenie Ministra lub na wniosek Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą członkowie:
1) dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych - pełniący funkcję przewodniczącego;
2) dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji - pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego;
3) dyrektor Departamentu Zobowiązań i Analiz.
2.  Członek Zespołu może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przez siebie przedstawiciela.
3.  Minister z własnej inicjatywy oraz przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, może zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby spoza Zespołu.
§  4. 
1.  Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach.
2.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) określa przedmiot prac Zespołu, w tym wskazuje projekty, o których mowa w § 1 ust. 1, wymagające sporządzenia rekomendacji Zespołu;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala ich porządek obrad i przewodniczy obradom;
3) przekazuje rekomendacje Zespołu Ministrowi i Departamentowi Jednostek Nadzorowanych i Podległych.
3.  W razie nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.
§  5.  Rekomendacje Zespołu są przyjmowane kolegialnie, zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy jego członków.
§  6.  Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół ze wskazaniem rozpatrywanych projektów i przyjętych rekomendacji, który sporządza pracownik Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, wyznaczony przez dyrektora tego Departamentu. Protokół podpisuje osoba sporządzająca oraz członkowie Zespołu uczestniczący w posiedzeniu.
§  7.  Komórki organizacyjne Ministerstwa współpracują z Zespołem, w szczególności, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udostępniają niezbędne informacje w zakresie i terminie określonym przez przewodniczącego.
§  8.  Członkowie i inne osoby biorące udział w pracach Zespołu zobowiązane są do zachowania w poufności informacji i danych dotyczących spraw stanowiących przedmiot prac Zespołu.
§  9. 
1.  Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych.
2.  Z tytułu udziału w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
§  10.  Uchyla się zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy wykonywaniu w Ministerstwie Rozwoju uprawnień Skarbu Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także powołania Zespołu do spraw Nominacji oraz Zespołu do spraw Projektów Strategicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 225).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).