Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2018.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dla wniosku Akademii Światłowodowej Sp. z o.o. - kwalifikacja rynkowa o nazwie "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej"

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dla wniosku Akademii Światłowodowej Sp. z o.o. - kwalifikacja rynkowa o nazwie "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej", zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Cyfryzacji.
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Bogusław Dębski, Ministerstwo Cyfryzacji;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) Krzysztof Borzycki, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,
b) Rafał Kurianowicz, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
c) Tomasz Stęclik, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
§  3. 
1.  Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej o nazwie "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej".
2.  Rekomendacja zawiera efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, będące podstawą przypisania tego poziomu, a także odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji.
3.  Rekomendacja przedstawiana jest Ministrowi Cyfryzacji, niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zespół.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;
2) ustalanie porządku posiedzenia;
3) przedstawienie rekomendacji Zespołu;
4) w razie potrzeby - informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji. Posiedzenia mogą odbywać się przy zastosowaniu wideokonferencji.
2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3.  Nie później niż w terminie 4 dni przed dniem posiedzenia, Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia.
4.  Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, a także organizacji społecznych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
5.  Rekomendacja przyjmowana jest zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zespołu.
6.  W przypadku nieobecności na posiedzeniu co najmniej jednego z członków Zespołu, Zespół może przyjąć rekomendację w drodze korespondencyjnej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
7.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.