Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2018.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dla wniosku VS Data Witold Sobolewski - kwalifikacja rynkowa o nazwie "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD"

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 986 i 1475), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dla wniosku VS Data Witold Sobolewski - kwalifikacja rynkowa o nazwie "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD", zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Cyfryzacji.
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Bogusław Dębski, Departament Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) Andrzej Szyszko - Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji,
b) Krzysztof Politowski - Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji,
c) Piotr Majewski - Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji,
d) Rafał Kurianowicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
§  3. 
1.  Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej o nazwie "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD".
2.  Rekomendacja zawiera efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, będące podstawą przypisania tego poziomu, a także odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji.
3.  Rekomendacja przedstawiana jest Ministrowi Cyfryzacji, niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zespół.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;
2) ustalenie porządku posiedzenia;
3) przedstawienie rekomendacji Zespołu;
4) w razie potrzeby - informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji w trybie stacjonarnym lub za pośrednictwem rozwiązań wideokonferencyjnych.
2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3.  Nie później niż w terminie 4 dni przed dniem posiedzenia, Przewodniczący zawiadamia członków Zespołu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia.
4.  Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, a także organizacji społecznych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
5.  Rekomendacja przyjmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zespołu.
6.  W przypadku nieobecności na posiedzeniu co najmniej jednego z członków Zespołu, Zespół może przyjąć rekomendację w drodze korespondencyjnej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
7.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
§  6.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji.
§  7.  Przewodniczącemu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 4, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.