Dz.Urz.MS.2018.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw poprawy ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie analizy prawnej aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości oraz analizy rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w sądownictwie w zakresie dotyczącym ściągalności należności Funduszu Sprawiedliwości, a także opracowanie propozycji niezbędnych rozwiązań legislacyjnych i założeń organizacyjnych mających na celu poprawę ściągalności tych należności.
§  3.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Michał Woś, Pełnomocnik: Ministra Sprawiedliwości do spraw Funduszu Sprawiedliwości;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Elżbieta Pińciurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Główny Księgowy Resortu;
3) członkowie:
a) Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości,
b) Marta Tyrcha - Naczelnik Wydziału Rachunkowości Zarządczej Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej,
c) sędzia Marek Korczyński - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,
d) sędzia Mirosław Janusz Różaniecki - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,
e) sędzia Przemysław Wojnicz - główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji,
f) Łukasz Czajka - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości,
g) Anna Nitecka-Jędrych - specjalista w Biurze Finansów,
h) Wojciech Zmudczyński - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości;
4) sekretarz Zespołu - Renata Klepacka, główny specjalista w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;
5) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez Zastępcę Przewodniczącego lub członków Zespołu;
6) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
7) informowanie Ministra Sprawiedliwości o bieżącej działalności Zespołu.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego członek Zespołu.
§  5. 
1.  Na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu w pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  6. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
3.  Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
4.  Na pierwszym posiedzeniu Zespołu ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7.  Przewodniczącemu Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.
§  8.  Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są zobowiązane do współdziałania z Zespołem, w tym do udostępniania informacji i danych niezbędnych dla realizacji jego zadań.
§  9.  Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Budżetu i Efektywności Finansowej.
§  10. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2, jednak nie później niż do dnia 31 października 2018 r.
2.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia pracy Zespołu.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.