Dziennik resortowy

Dz.Urz.MPiT.2019.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw Polityki Kosmicznej, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  2. 
1.  Celem Zespołu jest zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wsparcia przy realizacji zadań w zakresie polityki kosmicznej w Polsce.
2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projektów do finansowania z polskiej składki w poszczególnych programach Europejskiej Agencji Kosmicznej dla polskich podmiotów;
2) współpraca z Zespołem Zadaniowym Task Force Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie wypracowania działań określonych w art. 6 Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związane z tym warunki (Dz. U. z 2013 r. poz. 61 oraz z 2017 r. poz. 261);
3) proponowanie rozwiązań mających na celu wspieranie polskiego sektora kosmicznego w pozyskiwaniu projektów przemysłowo - naukowych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania polskiej składki wnoszonej do Europejskiej Agencji Kosmicznej;
4) analiza i ocena realizacji założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;
5) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kwot wkładu finansowego do programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej;
6) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki odpowiednich zapisów na kolejny rok budżetowy w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej wnoszonej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki nadzorujący merytorycznie sprawy związane z polityką kosmiczną;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - dyrektor lub zastępca dyrektora w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii nadzorujący merytorycznie sprawy związane z polityką kosmiczną;
3) członkowie Zespołu - po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
b) ministra właściwego do spraw informatyzacji,
c) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
d) Ministra Obrony Narodowej,
e) ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi,
f) ministra właściwego do spraw transportu,
g) ministra właściwego do spraw środowiska,
h) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
i) ministra właściwego do spraw zagranicznych,
j) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
k) ministra właściwego do spraw energii,
l) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
m) Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej,
n) Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.;
4) sekretarz Zespołu - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Członkowie Zespołu biorą udział w pracach Zespołu osobiście. W uzasadnionych przypadkach w pracach Zespołu mogą brać udział osoby upoważnione pisemnie przez członka Zespołu.
3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.
4.  Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do efektywnego wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:
1) przedstawicieli organizacji zawodowych, społecznych i samorządowych oraz innych instytucji;
2) ekspertów z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu, w tym przedstawicieli jednostek naukowych.
§  4.  Przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy posiedzeń.
§  5. 
1.  Nie później niż w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia przewodniczący zawiadamia członków Zespołu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia.
2.  Nie później niż w terminie 5 dni przed dniem posiedzenia sekretarz przekazuje członkom Zespołu pocztą, faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informacji materiały dotyczące posiedzenia.
3.  Przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego może zarządzić rozpatrzenie i rozstrzygnięcie lub uzgodnienie projektów dokumentów w drodze korespondencyjnej, zwanej "trybem obiegowym".
§  6. 
1.  Zespół podejmuje uchwały, na posiedzeniach Zespołu, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
3.  Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.
4.  Posiedzenia zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  7.  Przewodniczący Zespołu może tworzyć w ramach Zespołu grupy robocze, w tym z udziałem osób, o których mowa w § 3 ust. 4.
§  8.  Tryb pracy Zespołu określa regulamin, uchwalony zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
§  9. 
1.  Obsługę administracyjno- biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
3.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).