Powołanie Zespołu do spraw organizacji III Igrzysk Europejskich - Kraków, Małopolska 2023.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2022.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji III Igrzysk Europejskich - Kraków, Małopolska 2023

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw koordynacji organizacji III Igrzysk Europejskich - Kraków, Małopolska 2023, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przygotowanie projektu programu wsparcia przygotowania Igrzysk Europejskich 2023 roku;
2)
monitorowanie wykorzystania limitu wydatków zgodnie z art. 33 ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Bartłomiej Druziński, Dyrektor Biura Ministra;
3)
Sekretarz - przedstawiciel Biura Ministra;
4)
Szef Gabinetu Politycznego Ministra lub przedstawiciel Szefa Gabinetu Ministra;
5)
pozostali członkowie Zespołu, w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora, po jednym przedstawicielu:
a)
Biura Komunikacji,
b)
Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
c)
Departamentu Infrastruktury Sportowej,
d)
Departamentu Prawnego,
e)
Departamentu Sportu dla Wszystkich,
f)
Departamentu Sportu Wyczynowego.
2. 
Do udziału w pracach Zespołu Przewodniczący może zapraszać, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Zespołu, w tym przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
3. 
Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu ani zwrot kosztów podróży na posiedzenie.
§  4. 
1. 
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
kieruje pracami Zespołu i je koordynuje;
4)
podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  5. 
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz i raportów.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb.
3. 
Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji albo wideokonferencji.
4. 
Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego zawiadamia członków Zespołu o terminie i trybie posiedzenia, wskazując jednocześnie miejsce posiedzenia Zespołu bądź sposób porozumiewania się na odległość.
§  6. 
1. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w jego skład.
2. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w formie uchwały, w drodze uzgodnienia stanowisk.
3. 
W przypadku braku jednomyślności, Przewodniczący zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  7. 
1. 
Z przebiegu posiedzenia Zespołu, Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który jest podpisywany przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu.
2. 
Protokół zawiera:
1)
numer oraz datę posiedzenia;
2)
listę uczestników posiedzenia;
3)
ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;
4)
liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
§  8. 
1. 
Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z osób, o których mowa w § 3, zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami należącymi do zakresu działania Zespołu.
2. 
Powołując grupy robocze, Przewodniczący Zespołu określa ich skład i zakres działania.
§  9. 
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Ministra.
§  10. 
Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadań, o których mowa w § 2.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).