Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Sylwia Lis - Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Anna Motylewicz-Magda - Dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;
4) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia:
a) Izabela Trojanowska - Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,
b) Damian Jakubik - p.o. Dyrektora Biura Prawnego,
c) Dariusz Dziełak - Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
d) Andrzej Strug - Dyrektor Departamentu Informatyki;
5) przedstawiciele Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia:
a) Anatol Gołąb - Zastępca Dyrektora Departamentu,
b) Tomasz Pawlęga - Zastępca Dyrektora Departamentu,
c) Katarzyna Makowiecka - Główny Specjalista,
d) Rafał Bułanowski - Główny Specjalista,
e) Michał Misiura - Starszy Specjalista;
6) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
7) dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  3. Zadaniem Zespołu jest:
1) opracowanie rozwiązań mających na celu systemowe uporządkowanie kompetencji i funkcji wykonywanych przez instytucje systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności ministra właściwego do spraw zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) przygotowanie rozwiązań instytucjonalnych w zakresie taryfikacji, standaryzacji, oceny jakości oraz planowania i monitorowania zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
3) opracowanie projektu ustawy zawierającego rozwiązania, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
§  5.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu są jawne.
§  6. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3, oraz akceptacji wyników jego prac przez ministra właściwego do spraw zdrowia i przygotowaniu projektu ustawy skierowanego do uzgodnień zewnętrznych.
§  7.
1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu ani zwrotu kosztów podróży na terenie kraju.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).