Dz.Urz.ME.2018.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.
§  2.  Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) dokonanie szczegółowej analizy przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i poz. 1566), zwanej dalej "ustawą inwestycyjną" oraz oceny dotychczasowej praktyki jej stosowania w celu ustalenia:
a) przepisów ustawy, które wymagają doprecyzowania, ujednolicenia względem innych obowiązujących przepisów, bądź innej modyfikacji,
b) zagadnień lub kwestii nieuregulowanych w ustawie, których uregulowanie usprawniłoby przebieg procesu inwestycyjnego związanego z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terytorium Polski;
2) dokonanie analizy przepisów innych, analogicznych do ustawy inwestycyjnej ustaw, w celu zidentyfikowania najlepszych rozwiązań merytorycznych i prawnych możliwych do wykorzystania w ustawie inwestycyjnej;
3) opracowanie, na podstawie wyników analiz, o których mowa w pkt 1 i 2, projektu nowelizacji przepisów ustawy inwestycyjnej wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;
4) sporządzanie opinii, stanowisk i rekomendacji dla ministra właściwego do spraw energii w zakresie projektu nowelizacji ustawy inwestycyjnej w celu usprawnienia związanego z nim rządowego procesu legislacyjnego oraz dalszej poprawy ram prawno- instytucjonalnych Programu polskiej energetyki jądrowej.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej;
2) Zastępca przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej;
3) Członkowie:
a) przedstawiciel Państwowej Agencji Atomistyki (PAA),
b) przedstawiciel Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
c) przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej wskazani przez dyrektora departamentu;
4) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Energii Jądrowej.
2.  W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:
1) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
2) PGE EJ 1 sp. z o.o.
3.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
4.  Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  4. 
1.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) ustala porządek dzienny spotkania Zespołu;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
5) planuje i koordynuje pracę Zespołu;
6) przydziela członkom Zespołu zadania;
7) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;
8) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.
2.  Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz oraz raportów na potrzeby prac Zespołu.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca przewodniczącego, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.
§  5. 
1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego.
2.  O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów teleinformatycznych.
3.  Materiały związane z pracami Zespołu mogą być przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 4 ust. 3.
2.  Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
3.  Na wniosek Przewodniczącego i za zgodą wszystkich członków Zespołu przebieg posiedzenia Zespołu może być rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.
§  7.  Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.
§  8.  Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Energii Jądrowej.
§  9. 
1.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. Zespół jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu wskazanych w § 2.
2.  Zespół zakończy swoją działalność po przyjęciu sprawozdania przez ministra właściwego do spraw energii.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).