Powołanie Zespołu do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2015.18

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw opracowania zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Piotr Kudelski;
2)
Sekretarz - Katarzyna Paterak-Kondek;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Marianna Żłak,
b)
Sylwia Nowakowska,
c)
Michał Olszewski,
d)
Marek Mikos.
§  3.
W pracach Zespołu oprócz Członków Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  4.
1.
Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.
2.
Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  5.
Do zadań Zespołu należy opracowanie zasad realizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, a następnie przedłożenie Ministrowi Sportu i Turystyki sprawozdania z posiedzeń Zespołu.
§  6.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu.
§  7.
1.
Ustalenia Zespołu zapadają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności ustalenia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw" przeważa głos prowadzącego posiedzenie Zespołu.
2.
Dla ważności podejmowanych ustaleń wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Zespołu.
3.
Z przebiegu posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisują: prowadzący posiedzenie Zespołu, Sekretarz i pozostali członkowie Zespołu.
§  8.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Prawny.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).