Powołanie Zespołu do spraw opracowania zasad postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży powikłanej infekcją grypową.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2009.13.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży powikłanej infekcją grypową

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw opracowania zasad postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży powikłanej infekcją grypową, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Stanisław Radowicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - prof. dr hab. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii;
3)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
dr hab. Andrzej Horban, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
b)
dr hab. Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
c)
Dagmara Korbasińska, Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,
d)
Krystyna Czaplińska-Trojanowska, przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,
e)
Anna Kozłowska, przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
2.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
3.
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
§  3.
1.
Do zadań Zespołu należy opracowanie szczegółowych zasad postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży powikłanej infekcją grypową, w celu zniwelowania opóźnień wdrażania leczenia w przypadkach infekcji grypowych u ciężarnych.
2.
Po zakończeniu prac. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia sprawującego nadzór nad działalnością Zespołu, sprawozdanie z działalności Zespołu.
3.
Po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Zespół ulega rozwiązaniu.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2)
ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
3)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5)
informowanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia sprawującego nadzór nad działalnością Zespołu, o bieżącej działalności Zespołu.
3.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
§  5.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2.
Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  6.
1.
Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1 członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2.
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
§  7.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  8.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.