Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych. - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1) 1
 przewodniczący Zespołu - dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej "Ministerstwem";
2)
członkowie Zespołu:
a)
po jednym przedstawicielu z:
Gabinetu Politycznego Ministra,
2
 Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie,
3
 Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie,
b) 4
 trzech przedstawicieli Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie,
c)
trzech przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2. 
W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza jego składu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz eksperci właściwi w sprawach należących do zadań Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy opracowanie założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych obejmujących w szczególności:
1)
zadania i zasady działania izb rolniczych;
2)
zasady przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych;
3)
zasady gospodarki finansowej izb rolniczych i Krajowej Rady Izb Rolniczych;
4)
nadzór nad działalnością Krajowej Rady Izb Rolniczych i nad izbami rolniczymi.
§  4. 
1. 
Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenie Zespołu;
2)
kieruje pracami Zespołu;
3)
ustala porządek dzienny posiedzenia Zespołu;
4)
planuje i organizuje pracę Zespołu;
5)
reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu lub czasowej niemożliwości wykonywania przez niego zadań, zadania te wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
3.  5
 Zespół może prowadzić prace i podejmować decyzje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§  5. 
1. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
2. 
Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
3. 
Po zakończeniu prac Zespołu, przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi założenia do projektu ustawy o izbach rolniczych.
§  6.  6
 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie.
§  7. 
Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 15 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 19 z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2021 r.

2 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 15 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie:

- zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 15 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 19 z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2021 r.

4 § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b:

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 15 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 1 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 19 z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2021 r.

5 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 zarządzenia nr 61 z dnia 1 września 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 września 2020 r.
6 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 15 z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.Urz.MRiRW.2021.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2021 r.