Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych w zakresie procedury zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania wytycznych w zakresie procedury zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel Ministra Gospodarki w randze podsekretarza stanu;
2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Ministra Gospodarki w randze dyrektora Departamentu Programów Offsetowych;
3) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Ministra Gospodarki w randze naczelnika wydziału w Departamencie Programów Offsetowych;
4) członkowie:
a) sześciu przedstawicieli Ministra Gospodarki,
b) trzech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,
c) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
d) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,
e) przedstawiciel Ministra Finansów,
f) przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa,
g) przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,
h) przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
i) przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:
1) eksperci w zakresie objętym zadaniami Zespołu;
2) przedstawiciele innych niż Departament Programów Offsetowych komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki;
3) przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych.
3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  3.
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie wytycznych:
1) określających tryb zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą średnich śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "umową offsetową", zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej;
2) w zakresie określenia przedmiotów zobowiązań offsetowych umożliwiających pozyskanie zdolności przemysłowych do utrzymania w stałej gotowości technicznej śmigłowców, o których mowa w pkt 1 i zapewniających ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
a) optymalnych obszarów lokowania zobowiązań offsetowych w korelacji z przedmiotem dostawy,
b) optymalnych miejsc lokowania pozyskiwanych zdolności, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowych zakładów lotniczych,
c) harmonogramów realizacji oraz wymogów każdego zobowiązania offsetowego;
3) określających zakres uzasadnienia zawarcia umowy offsetowej, stosownie do art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. W przypadku zaistnienia spornych kwestii w zakresie wykonywanych przez Zespół zadań, Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Gospodarki propozycje ich rozwiązania.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) planuje i organizuje pracę Zespołu.
2. W razie nieobecności przewodniczącego, posiedzeniom Zespołu przewodniczy wyznaczony przez przewodniczącego zastępca przewodniczącego.
3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczący może tworzyć podzespoły do realizacji zadań Zespołu.
5. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz lub opinii na potrzeby prac Zespołu.
§  5. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki.
§  6. Koszty związane z obsługą Zespołu pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).