Powołanie Zespołu do spraw opracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.141

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 144/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej

Departament Strategii i Planowania Obronnego

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e, w związku z pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu opracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1.
Powołuje się Zespół do spraw opracowania i wdrożenia zasad planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej, zwany dalej "Zespołem".
2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - wiceadmirał Waldemar GŁUSZKO;
2)
zastępcy przewodniczącego:
a)
Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,
b)
Szef Zarządu Planowania Logistyki - P4,
c)
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
d)
Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szef Logistyki;
3)
szef sekretariatu Zespołu - Szef Oddziału Organizacyjno Planistycznego Zarządu Planowania Logistyki - P4;
4)
członkowie sekretariatu Zespołu - po jednym przedstawicielu:
a)
Szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4,
b)
Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,
c)
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
d)
Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;
5)
Członkowie Zespołu - po jednym przedstawicielu:
a)
Dyrektora Generalnego,
b)
Dyrektora Departamentu Budżetowego,
c)
Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
d)
Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
e)
Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,
f)
Dyrektora Departamentu Infrastruktury,
g)
Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
h)
Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,
i)
Dyrektora Departamentu Administracyjnego,
j)
Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,
k)
Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego,
l)
Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,
m)
Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2,
n)
Szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4,
o)
Szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5,
p)
Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6,
q)
Szefa Zarządu Szkolenia - P7,
r)
Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8,
s)
Szefa Biura Koordynacyjnego,
t)
Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,
u)
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
v)
Dowódcy Wojsk Lądowych,
w)
Dowódcy Sił Powietrznych,
x)
Dowódcy Marynarki Wojennej,
y)
Dowódcy Wojsk Specjalnych,
z)
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
za)
Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,
zb)
Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
zc)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
zd)
Dowódcy Garnizonu Warszawa,
ze)
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
zf)
Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
zg)
Biskupa Polowego Wojska Polskiego,
zh)
Szefa Geografii Wojskowej,
zi)
Szefa Inżynierii Wojskowej,
zj)
Szefa Obrony Przeciwlotniczej,
zk)
Szefa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia,
zl)
Szefa Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
zm)
Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii,
zn)
Dyrektora Biura Infrastruktury Specjalnej.
3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
wypracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej, w tym odpowiedniego projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej i projektów zmian w obowiązujących przepisach;
2)
opracowanie jednolitej metodyki postępowania w procesie planowania zasobów logistycznych i usług na wszystkich poziomach planowania w resorcie obrony narodowej oraz przeprowadzenie niezbędnych testów i symulacji tej metodyki w ramach prac Zespołu;
3)
opracowanie projektów materiałów informacyjnych, katalogów, zestawień, materiałów szkoleniowych, niezbędnych do wdrożenia i realizacji procesu planowania zasobów logistycznych i usług według przyjętej metodyki;
4)
opracowanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych narzędzi wspierających proces planowania;
5)
opracowanie propozycji harmonogramu wdrożenia nowego systemu planowania zasobów logistycznych i usług.
4.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zorganizuje prace Zespołu;
2)
może powoływać podzespoły do rozpatrywania spraw niewymagających obecności wszystkich członków Zespołu;
3)
może zapraszać do udziału w pracach Zespołu i podzespołów niezbędnych specjalistów z komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz zasięgać nieodpłatnych opinii ekspertów w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
4)
ma prawo zwracać się do dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
5)
przedstawi, w terminie do dnia 13 września 2013 r., opracowany i uzgodniony projekt decyzji w sprawie planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej, wykaz zmian aktów normatywnych i zmian organizacyjnych niezbędnych do jej wprowadzenia oraz pakiet projektów instrukcji, a także wymagań dla narzędzi niezbędnych do wdrożenia nowego systemu planowania zasobów logistycznych i usług, zgodnie z przyjętą metodyką, a także harmonogram wdrażania nowego systemu.
5.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
sprawuje nadzór nad realizacją postanowień niniejszej decyzji;
2)
zapewni niezbędne siły i środki w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego do organizacji prac Zespołu, w tym jego sekretariatu.
6.
Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:
1)
wyznaczą przedstawicieli i zapewnią ich udział w pracach Zespołu;
2)
zapewnią niezbędne siły i środki do realizacji zadań przez swoich przedstawicieli;
3)
w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani, do udzielenia pomocy w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.
7.
Zespół zostanie rozwiązany po opracowaniu i wdrożeniu opracowanych przez Zespół rozwiązań prawnych i organizacyjnych procesu planowania zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej.
8.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.