Powołanie Zespołu do spraw opracowania ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2009.13.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół do spraw opracowania ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych, przygotowującego do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty środowiskowego, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
eksperci zewnętrzni:

– dr Katarzyna Prot-Klinger, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

– dr Paweł Bronowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,

– dr Andrzej Cechnicki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,

– dr Krzysztof Czuma, Szpital - Centrum Psychiatrii w Katowicach,

– dr Artur Kochański, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

b)
przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia:

– Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,

– Edyta Kramek, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

2.
Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
§  3.
W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.
§  4.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych, przygotowującego do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty środowiskowego.
§  5.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2.
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1)
nadzór nad pracami Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4)
planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
wyznaczenie sekretarza Zespołu;
7)
wyznaczenie członka Zespołu prowadzącego posiedzenia Zespołu oraz podpisującego protokoły w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu.
§  6.
1.
Zespół działa na posiedzeniach.
2.
Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.
3.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
5.
Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, wyznaczony przez niego członek Zespołu.
6.
Treść protokołu zatwierdzają członkowie Zespołu na najbliższym posiedzeniu.
7.
Sprzeciw zgłoszony przez członka Zespołu dotyczący protokołu odnotowuje się w protokole.
§  7.
Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
§  8.
1.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
2.
Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3.
Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
§  9.
1.
Zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia ramowy program szkolenia dla terapeutów środowiskowych, przygotowującego do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty środowiskowego, do dnia 30 kwietnia 2010 r.
2.
Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowego programu szkolenia dla terapeutów środowiskowych, przygotowującego do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty środowiskowego.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.