Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - "Praca dla studenta".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.98

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - "Praca dla studenta"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
2)
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
3)
członkowie:
a)
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum,
b)
Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
c)
dr n. med. Monika Domarecka, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
d)
mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
d)
przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych,
e)
Anna Miszczak, p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
f)
Magdalena Przydatek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
g)
przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
h)
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
i)
przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
j)
przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
Sekretarz - Grażyna Głowacka, główny specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a-d oraz h-j, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. 
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w szczególności:
1)
zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych świadczeń;
2)
zasady udziału w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych czynności.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Zastępcy - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
planowanie i organizowanie prac Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
4)
prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;
5)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6)
informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.
§  5. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia, pozwalających na zapewnienie niejawności, lub w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, sporządzane przez Sekretarza. Protokoły podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego albo wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu oraz Sekretarz.
3. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. 
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5. 
Głosowania są jawne.
§  6. 
Osoby wchodzące w skład Zespołu są obowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu.
§  7. 
Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
§  8. 
1. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. 
1. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. 
Zespół zakończy swoją działalność z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych, o której mowa w § 3, przedstawionych przez Przewodniczącego, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2022 r.
§  10. 
Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2022 r.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).